واکاوی برنامه درسی متناسب با ویژگی‌های نسل Z

هدف از پژوهش حاضر واکاوی برنامه درسی متناسب با ویژگی‌های نسل  z است. این مطالعه با رویکرد کیفی، از نظر هدف کاربردی و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮیه ﺳﯿﻮﻓﺎﻧﮓوﺷاتون دارای تحلیل محتوای استقرایی است. پژوهش، با مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و نمونه گیری هدفمند  و مشارکت 23 نفر از خبرگان علمی، اجرایی و20 نفر از دانش آموزان  دوره متوسطه  باگروه های کانونی انجام شد. پس از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺳﺎﺧﺘﺎریافته، ضمن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺪﮔﺬاری، تحلیل داده‌ها انجام و برای تامین اعتبار یافته‌ها از روش مذاکره با ﻫﻤﮑﺎران و نظر ممیز بیرونی و ﺑـﺮای پایایی از روش ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ و ﮔﻮﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده شده است. یافته‌ها: علاوه برتأکید بر اهمیت شناخت نسلی و ویژگی‌ها، ترجیحات و نیازهای نسل z، نشان می‌دهند که برنامه درسی متناسب با ویژگی‌های نسلz  ناظر بر200 شاخص و  30مؤلفه و 10 اصل هستند که این 10 اصل عبارتنداز: (منطق، اهداف، محتوی، راهبردهای یادگیری، ویژگی‌های معلمان نسل z، موقعیتهای یادگیری، سنجش وارزشیابی، عوامل زمینه‌ای، پدیدههای نوظهور، چرخشهای نوگرا ) که منتج به استخراج چارچوب مفهومی برنامه درسی متناسب با ویژگی‌های نسل z  گردید.

فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، دوره 11، شماره 2، 1402، ص.:453- 391

سال نشر: 
1402