راهنمای نشریات تمام متن

راهنمای نشریات علمی دارای اعتبار

 (با قابلیت دسترسی  تمام متن)

راهنماها از منابع مرجع هستند و در پژوهش کاربرد دارند

از شیوه های دسترسی به اطلاعات علمی، دسترسی به مجلات  تمام متن الکترونیکی  است. در همین راستا  اداره کتابخانه، راهنمای نشریات علمی دارای درجه اعتبار را روی سایت کتابخانه طراحی و اجرا کرده است. این  فهرست  شامل آن دسته از مجلات الکترونیکی است که  اعتبار و درجه علمی آن ها از جانب  وزارت علوم تحقیقات وفناوری http://journals.msrt.ir  در سال 97  تایید گردیده است (این فهرست هر سال به‌روزرسانی می شود)

 در این راهنما بالغ بر750 مجله علمی و پژوهشی و علمی ترویجی الکترونیکی  تمام متن  که دارای بیشترین اثرگذاری علم و دانش در داخل کشور می باشند قابل دسترس است  که در 8 حوزه موضوعی طبقه بندی شده اند و هر موضوع اصلی  دارای موضوع فرعی است که ذیل آن  فهرست نشریات به صورت الفبایی  ارائه  شده است .هشت حوزه اصلی: علوم انسانی، علوم مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشکی، علوم پایه، هنر و معماری است.

علوم انسانی

♦ادبیات       ♦ادیان مذاهب و عرفان       ♦اقتصاد      ♦تاریخ       ♦تربیت بدنی       ♦جغرافیا     ♦حسابداری     ♦حقوق       ♦روانشناسی       ♦ریاضی       ♦علوم اجتماعی       ♦علوم تربیتی       ♦علوم سیاسی       ♦علوم قرآن و حدیث      ♦فلسفه و کلام       ♦کتابداری       ♦مالی       ♦مدیریت

♦ادبیات

نام نشریه اعتبار
آفاق الحضاره الاسلامیه  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی پژوهشی
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه  انجمن زبان و ادبیات عربی علمی پژوهشی
اللغه العربیه و آدابها  پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی
ادب عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
ادب فارسی( ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
ادبیات پارسی معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
ادبیات پایداری (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید باهنر کرمان علمی پژوهشی
ادبیات تطبیقی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) – دانشگاه شهید باهنر کرمان  علمی پژوهشی
ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق)- دانشگاه الزهرا(س) علمی پژوهشی
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب علمی پژوهشی
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج علمی ترویجی
بحوث فی اللغه العربیه  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
بلاغت کاربردی و نقد بلاغی علمی پژوهشی
پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهش زبان و ادبیات فارسی  پژوهشگاه علو م انسانی و مطالعا ت تا اجتماعی جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی
پژوهشنامه ادب حماسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن علمی پژوهشی
پژوهشنامه ادب غنایی  دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان علمی پژوهشی
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی – انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی علمی پژوهشی
پژوهشنامه مکتب های ادبی علمی پژوهشی
پژوهشنامه نقد ادب عربی- دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا سابق)  انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران علمی پژوهشی
پژوهش های ادبی  انجمن زبان و ادبیات فارسی علمی پژوهشی
پژوهش های ادبیات تطبیقی – دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی (پژوهش زبانهای خارجی سابق)  دانشگاه تهران علمی ترویجی
پژوهش های زبانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
پژوهش های زبانشناسی تطبیقی – دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی
پژوهش های زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
تاریخ ادبیات (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی ترویجی
جستارهای زبانی (مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
دراسات الادب المعاصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ترویجی
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها  دانشگاه سمنان  با همکاری دانشگاه تشرین سوریه علمی پژوهشی
دراسات فی العلوم الانسانیه – دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها- دانشگاه شیراز با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب علمی پژوهشی
روایت شناسی - انجمن علمی نقد ادبی ایران علمی پژوهشی
زبان پژوهی (علوم انسانی سابق)  دانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی
رودکی )پژوهشهای زبانی و ادبی در آسیای مرکزی( رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری -اسلامی ایران در تاجیکستان علمی - ترویجی
زبان شناخت – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
زبانشناسی اجتماعی – دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات "
زبانشناسی گویش های ایرانی - دانشگاه شیراز "
زبانشناسی و گویش های خراسان (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
زبان و ادبیات عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
زبان و زبان شناسی  انجمن زبان شناسی علمی پژوهشی
سبک شناسی نظم و نثر فارسی  موسسه انتشارات امید مجد علمی پژوهشی
شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
فرهنگ و ادبیات عامه – دانشگاه تربیت مدرس "
فنون ادبی  دانشگاه اصفهان  باهمکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی علمی پژوهشی
کاوش نامه ادیبات تطبیقی – دانشگاه رازی کرمانشاه علمی پژوهشی
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)  دانشگاه یزد علمی پژوهشی  

 

کهن نامه ادب پارسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
لسان مبین  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
متن پژوهی ادبی (زبان و ادب سابق)  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی علمی ترویجی
متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
مطالعات ادبیات تطبیقی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ترویجی
مطالعات ادبیات کودک  دانشگاه شیراز  با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی علمی پژوهشی
مطالعات ایرانی  دانشگاه کرمان علمی ترویجی
مطالعات ترجمه  خصوصی علمی پژوهشی
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث- دانشگاه تربیت مدرس "
مطالعات تطبیقی فار سی و عربی- انجمن علمی زبان و ادبیات فار سی- با همکاری دانشگاه بغداد "
مطالعات زبان فرانسه – دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
مطالعات زبان و ادبیات فرانسه – دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
مطالعات زبان و ترجمه (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
مطالعات زبان و گویشهای غرب ایران – دانشگاه رازی کرمانشاه "
مطالعات بلاغی (دانشکده علوم انسانی سابق)  دانشگاه سمنان  با همکاری انجمن زبان و ادب فارسی علمی ترویجی
مطالعات شبه قاره  دانشگاه سیستان وبلوچستان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
نامه فرهنگستان  فرهنگستان زبان و ادب فارسی علمی پژوهشی
نشریه نثرپژوهی ادب فارسی(ادب و زبان فارسی سابق) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان علمی پژوهشی
نقد ادب معاصر عربی  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
نقد ادبی  مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
نقد و نظریه ادبی - (ادب پژوهی سابق) - دانشگاه گیلان علمی پژوهشی

Applied Research on English Languageدانشگاه اصفهان 

علمی ترویجی

Iranian Journal of Language Teaching Research-دانشگاه ارومیه

علمی پژوهشی
Iranian Journal of Applied Language Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن زبانشناسی ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of English for Academic Purposes- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار علمی پژوهشی
Iranian Journal of Applied Linguistics زبان شناسی کاربردی  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
Issues in Language Teaching- دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاهها علمی پژوهشی
Journal of English Language Teaching and Learning مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی

Journal of Language and Translation دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

علمی پژوهشی
Journal of Modern Research in English Language-دانشگاه بین المللی امام خمینی علمی پژوهشی
Journal of Research in Applied Linguistic – دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
Journal of Teaching Language Skills آموزش مهارتهای زبان (علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
Language Horizons- دانشگاه الزهراء علمی پژوهشی
قلم  انجمن زبان و ادبیات فرانسه  plume علمی پژوهشی
Teaching English Language آموزش زبان انگلیسی  انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران علمی پژوهشی


♦ادیان مذاهب و عرفان

عنوان نشریه اعتبار
ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشنامه ادیان  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات علمی ترویجی
پژوهشنامه عرفان  انجمن علمی عرفان اسلامی علمی پژوهشی
پژوهشهای ادیانی- دانشگاه ادیان و مذاهب علمی پژوهشی
شیعه شناسی  موسسه شیعه شناسی علمی پژوهشی
عرفان اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان  علمی پژوهشی
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی – دانشگاه مذاهب اسلامی علمی ترویجی
مطالعات عرفانی  دانشگاه کاشان علمی پژوهشی
معرفت ادیان – موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره) علمی پژوهشی
–Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب علمی پژوهشی
پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
اقتصاد انرژی ایران – دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
اقتصاد اسلامی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران علمی پژوهشی
اقتصاد پولی  مالی (دانش و توسعه سابق)  دانشگاه فردوسی  با همکاری انجمن بازرگانی علمی پژوهشی
اقتصاد تطبیقی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ترویجی
اقتصاد شهری- دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز  علمی پژوهشی
اقتصاد و الگو سازی(اقتصاد سابق)دانشگاه شهید بهشتی "
اقتصاد و تجارت نوین  وزارت بازرگانی علمی پژوهشی
اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
اقتصاد و مدیریت شهری – انجمن علمی اقتصاد شهری علمی پژوهشی
برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری علمی پژوهشی
پژوهشنامه اقتصادی  پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی  با همکاری انجمن بازرگانی علمی ترویجی
پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق)  دانشگاه مازندران علمی پژوهشی
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی پژوهشی
پژوهشنامه مالیات  سازمان امور مالیاتی کشور علمی پژوهشی
پژوهشهای اقتصادی ایران  دانشگاه علامه طباطبائی علمی پژوهشی
پژوهشهای پولی – بانکی – پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علمی پژوهشی
پژوهشها ی رشد و توسعه اقتصاد ی  دانشگا ه پیا م نو ر استا ن مرکزی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی سابق)   دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
تحقیقات اقتصادی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
تحقیقات مدلسازی اقتصادی  دانشگاه خوارزمی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
جستارهای اقتصادی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی پژوهشی
راهبرد اقتصادی – پژوهشکده تحقیقات راهبردی علمی پژوهشی
راهبرد توسعه (راهبرد یاس)   خصوصی علمی ترویجی  
سیاستگذاری اقتصادی  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
سیاست های اقتصادی (نامه مفید سابق)  دانشگاه مفید علمی پژوهشی
سیاست های مالی و اقتصادی – معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی ترویجی
مدلسازی اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان علمی پژوهشی
معرفت اقتصاد اسلامی- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی
مطالعات اقتصاد اسلامی – دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی
مطالعات اقتصاد انرژی  موسسه مطالعات بین المللی انرژی علمی پژوهشی
مطالعات اقتصاد کاربردی ایران  دانشگاه بوعلی سینا همدان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
نامه اقتصاد اسلامی  انجمن اقتصاد اسلامی ایران علمی ترویجی
نظریه های کاربردی اقتصاد- دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
Iranian Economic Review - دانشگاه تهران علمی پژوهشی
International Economic Studies- اقتصاد بین الملل ( پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
  علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز Iranian Journal of Economic Studies علمی پژوهشی
Money and Economy – پژوهشکده پولی و بانکی علمی پژوهشی
Petroleum Business Review- دانشگاه صنعت نفت علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
اسناد بهارستان -  کتابخانه موزه و مرکز اسناد  مجلس شورای اسلامی علمی–ترویجی
پژوهشنامه تاریخ اسلام- انجمن تاریخی اسلام علمی  پژوهشی
پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی-    پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ علمی ترویجی
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی ( مقالات و بررسی ها سابق) دانشگاه تهران علمی  پژوهشی
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران- دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاهها علمی پژوهشی
پژوهشهای  تاریخی – ادبیات و علوم انسانی سابق دانشگاه اصفهان    علمی پژوهشی
پژوهش های باستان شناسی ایران   - دانشگاه بوعلی سینای همدان علمی پژوهشی
پژوهشهای تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام – دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی
پژوهشهای علوم تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابق)  دانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی
تاریخ ایران (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی (عنوان جدید شناخت) علمی پژوهشی
تاریخ روابط خارجی  وزارت امور خارجه علمی ترویجی
تاریخ علم  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران علمی پژوهشی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها- دانشگاه معارف اسلامی علمی پژوهشی
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
تاریخ نگری و تاریخ نگاری- دانشگاه الزهرا علمی پژوهشی
تاریخ و تمدن اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
تحقیقات تاریخ اجتماعی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری - دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
جستارهای تاریخی (فرهنگ ویژه تاریخ سابق)  پژوهشگاه علوم انسانی علمی پژوهشی
سخن تاریخ – جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی
مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات تاریخ اسلام  پژوهشکده تاریخ اسلام علمی پژوهشی
مطالعات تاریخ انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی ترویجی
مطالعات تاریخ فرهنگی- انجمن ایرانی تاریخ علمی پژوهشی
Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists- انجمن باستان شناسی ایران علمی پژوهشی
مطالعات تاریخی جنگ انجمن ایرانی تاریخ با همکاری دانشگاه اراک علمی پژوهشی
پژوهه باستان سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز   علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق)  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ( علوم حرکتی و ورزش سابق)- دانشگاه تربیت معلم علمی پژوهشی
پژوهش در ورزش دانشگاهی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی
پژوهش در توانبخشی ورزشی – دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی  دانشگاه مازندران علمی پژوهشی
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  دانشگاه مازندران علمی پژوهشی
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی- دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی
پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش  جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی
پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزش ی (پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم  حرکتی) دانشگاه بوعلی سیناهمدان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
رشد و یادگیری حرکتی  ورزشی ( حرکت سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی
روانشناسی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی علمی ترویجی
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی – انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران علمی پژوهشی
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی- دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
طب ورزشی (حرکت سابق)- دانشگاه تهران علمی پژوهشی
علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی – دانشگاه پیام نور علمی ترویجی
مدیریت منابع انسانی در ورزش- دانشگاه شاهرود علمی پژوهشی
مدیریت ورزشی (حرکت سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مدیریت و توسعه ورزش – دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان علمی پژوهشی
مطالعات روانشناسی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی
مطالعات طب ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش- دانشگاه بیرجند علمی پژوهشی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ورزش- داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮ "
مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم علمی پژوهشی
ورزش و علوم زیست حرکتی  دانشگاه سبزوار علمی پژوهشی
Journal of Advanced Sport Technology- دانشگاه محقق اردبیلی علمی پژوهشی
نام نشریه اعتبار
آمایش جغرافیایی فضا- دانشگاه گلستان علمی پژوهشی
آمایش سرزمین – پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی
آمایش محیط  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر علمی پژوهشی
اقتصاد فضا و توسعه روستایی – دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
اطلاعات جغرافیای سپهر سابق) – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) علمی پژوهشی
برنامه ریزی فضایی – دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
برنامه ریزی توسعه کالبدی دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی
برنامه ریزی منطقه ای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی
برنامه ریزی و آمایش فضا  ( مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
برنامه ریزی و توسعه گردشگری – دانشگاه مازندران علمی پژوهشی
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی – سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیای انتظامی علمی پژوهشی
پژوهش و برنامه ریزی روستایی – دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
پژوهش و برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی
پژوهش های اقلیم شناسی  پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی  با همکاری انجمن سنجش از دور GIS ایران علمی پژوهشی
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق)  موسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق)  موسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای روستایی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی علمی پژوهشی
پژوهشهای فرسایش محیطی  دانشگاه هرمزگان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
تحقیقات جغرافیایی  خصوصی علمی پژوهشی
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  دانشگاه خوارزمی  با همکاری انجمن جغرافیای ایران علمی پژوهشی
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی – دانشگاه خوارزمی با همکاری قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی علمی پژوهشی
جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران علمی پژوهشی
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی بین المللی قشم علمی پژوهشی
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای – دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی
جغرافیا و برنامه ریزی  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابق)   دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
جغرافیا و پایداری محیط - دانشگاه رازی کرمانشاه علمی پژوهشی
جغرافیا و توسعه  دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن جغرافیای ایران علمی پژوهشی
جغرافیا و توسعه فضای شهری – دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
جغرافیا و توسعه ناحیه ای  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
جغرافیا و مخاطرا ت محیطی  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری دانشگاههای دیگر علمی پژوهشی
جغرافیای اجتماعی شهری – دانشگاه شهید باهنر کرمان علمی پژوهشی
جغرافیای سیاسی- دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران "
جغرافیای طبیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان علمی پژوهشی
ژئوپلتیک  انجمن ژئوپلتیک ایران علمی پژوهشی
سنجش ازدور و GIS ایران- انجمن سنجش از دور ایران علمی پژوهشی
شهر پایدار - انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری "
فضای جغرافیایی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر علمی پژوهشی
علوم و فنون مرزی – دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی علمی ترویجی
کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی- دانشگاه یزد علمی پژوهشی
مخاطرات محیط طبیعی- دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی
مدیریت مخاطرات محیطی(دانش مخاطرات سابق) انجمن مخاطره شناسی ایران با همکاری دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی پژوهشی
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک  دانشگاه تربیت معلم سبزوار  با همکار ی دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مطالعات ساختار و کارکرد شهری – دانشگاه مازندران علمی پژوهشی
مهندسی جغرافیایی سرزمین – انجمن جغرافیایی ایران علمی ترویجی
نگرش های نو در جغرافیای انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار علمی پژوهشی
International Journal of Tourism and Spirituality- دانشگاه علم و فرهنگ علمی پژوهشی

Journal of Sustainable Rural Development-انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

علمی پژوهشی
 
نام نشریه اعتبار
پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی علمی- پژوهشی
پیشرفتهای حسابداری(علوم اجتماعی و انسانی سابق) دانشگاه شیراز علمی- پژوهشی
حسابداری ارزشی و رفتاری- دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن حسابداری مدیریت ایران علمی- پژوهشی
بررسیهای حسابداری و حسابرسی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای تجربی حسابداری - دانشگاه الزهراء (س) علمی پژوهشی
پژوهشهای حسابداری مالی  دانشگاه اصفهان  همکاری با دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
پژوهشهای حسابداری مالی