راهنمای نشریات تمام متن

راهنمای نشریات علمی دارای اعتبار

 (با قابلیت دسترسی  تمام متن)

راهنماها از منابع مرجع هستند و در پژوهش کاربرد دارند

از شیوه های دسترسی به اطلاعات علمی، دسترسی به مجلات  تمام متن الکترونیکی  است. در همین راستا  اداره کتابخانه، راهنمای نشریات علمی دارای درجه اعتبار را روی سایت کتابخانه طراحی و اجرا کرده است. این  فهرست  شامل آن دسته از مجلات الکترونیکی است که  اعتبار و درجه علمی آن ها از جانب  وزارت علوم تحقیقات وفناوری http://journals.msrt.ir  در سال 97  تایید گردیده است (این فهرست هر سال به‌روزرسانی می شود)

 در این راهنما بالغ بر750 مجله علمی و پژوهشی و علمی ترویجی الکترونیکی  تمام متن  که دارای بیشترین اثرگذاری علم و دانش در داخل کشور می باشند قابل دسترس است  که در 8 حوزه موضوعی طبقه بندی شده اند و هر موضوع اصلی  دارای موضوع فرعی است که ذیل آن  فهرست نشریات به صورت الفبایی  ارائه  شده است .هشت حوزه اصلی: علوم انسانی، علوم مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشکی، علوم پایه، هنر و معماری است.

علوم انسانی

♦ادبیات       ♦ادیان مذاهب و عرفان       ♦اقتصاد      ♦تاریخ       ♦تربیت بدنی       ♦جغرافیا     ♦حسابداری     ♦حقوق       ♦روانشناسی       ♦ریاضی       ♦علوم اجتماعی       ♦علوم تربیتی       ♦علوم سیاسی       ♦علوم قرآن و حدیث      ♦فلسفه و کلام       ♦کتابداری       ♦مالی       ♦مدیریت

♦ادبیات

نام نشریه اعتبار
آفاق الحضاره الاسلامیه  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی پژوهشی
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه  انجمن زبان و ادبیات عربی علمی پژوهشی
اللغه العربیه و آدابها  پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی
ادب عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
ادب فارسی( ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
ادبیات پارسی معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
ادبیات پایداری (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید باهنر کرمان علمی پژوهشی
ادبیات تطبیقی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) – دانشگاه شهید باهنر کرمان  علمی پژوهشی
ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق)- دانشگاه الزهرا(س) علمی پژوهشی
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب علمی پژوهشی
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج علمی ترویجی
بحوث فی اللغه العربیه  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
بلاغت کاربردی و نقد بلاغی علمی پژوهشی
پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهش زبان و ادبیات فارسی  پژوهشگاه علو م انسانی و مطالعا ت تا اجتماعی جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی
پژوهشنامه ادب حماسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن علمی پژوهشی
پژوهشنامه ادب غنایی  دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان علمی پژوهشی
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی – انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی علمی پژوهشی
پژوهشنامه مکتب های ادبی علمی پژوهشی
پژوهشنامه نقد ادب عربی- دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا سابق)  انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران علمی پژوهشی
پژوهش های ادبی  انجمن زبان و ادبیات فارسی علمی پژوهشی
پژوهش های ادبیات تطبیقی – دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی (پژوهش زبانهای خارجی سابق)  دانشگاه تهران علمی ترویجی
پژوهش های زبانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
پژوهش های زبانشناسی تطبیقی – دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی
پژوهش های زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
تاریخ ادبیات (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی ترویجی
جستارهای زبانی (مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
دراسات الادب المعاصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ترویجی
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها  دانشگاه سمنان  با همکاری دانشگاه تشرین سوریه علمی پژوهشی
دراسات فی العلوم الانسانیه – دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها- دانشگاه شیراز با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب علمی پژوهشی
روایت شناسی - انجمن علمی نقد ادبی ایران علمی پژوهشی
زبان پژوهی (علوم انسانی سابق)  دانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی
رودکی )پژوهشهای زبانی و ادبی در آسیای مرکزی( رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری -اسلامی ایران در تاجیکستان علمی - ترویجی
زبان شناخت – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
زبانشناسی اجتماعی – دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات "
زبانشناسی گویش های ایرانی - دانشگاه شیراز "
زبانشناسی و گویش های خراسان (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
زبان و ادبیات عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
زبان و زبان شناسی  انجمن زبان شناسی علمی پژوهشی
سبک شناسی نظم و نثر فارسی  موسسه انتشارات امید مجد علمی پژوهشی
شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
فرهنگ و ادبیات عامه – دانشگاه تربیت مدرس "
فنون ادبی  دانشگاه اصفهان  باهمکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی علمی پژوهشی
کاوش نامه ادیبات تطبیقی – دانشگاه رازی کرمانشاه علمی پژوهشی
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)  دانشگاه یزد علمی پژوهشی  

 

کهن نامه ادب پارسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
لسان مبین  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
متن پژوهی ادبی (زبان و ادب سابق)  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی علمی ترویجی
متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
مطالعات ادبیات تطبیقی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ترویجی
مطالعات ادبیات کودک  دانشگاه شیراز  با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی علمی پژوهشی
مطالعات ایرانی  دانشگاه کرمان علمی ترویجی
مطالعات ترجمه  خصوصی علمی پژوهشی
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث- دانشگاه تربیت مدرس "
مطالعات تطبیقی فار سی و عربی- انجمن علمی زبان و ادبیات فار سی- با همکاری دانشگاه بغداد "
مطالعات زبان فرانسه – دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
مطالعات زبان و ادبیات فرانسه – دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
مطالعات زبان و ترجمه (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
مطالعات زبان و گویشهای غرب ایران – دانشگاه رازی کرمانشاه "
مطالعات بلاغی (دانشکده علوم انسانی سابق)  دانشگاه سمنان  با همکاری انجمن زبان و ادب فارسی علمی ترویجی
مطالعات شبه قاره  دانشگاه سیستان وبلوچستان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
نامه فرهنگستان  فرهنگستان زبان و ادب فارسی علمی پژوهشی
نشریه نثرپژوهی ادب فارسی(ادب و زبان فارسی سابق) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان علمی پژوهشی
نقد ادب معاصر عربی  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
نقد ادبی  مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
نقد و نظریه ادبی - (ادب پژوهی سابق) - دانشگاه گیلان علمی پژوهشی

Applied Research on English Languageدانشگاه اصفهان 

علمی ترویجی

Iranian Journal of Language Teaching Research-دانشگاه ارومیه

علمی پژوهشی
Iranian Journal of Applied Language Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن زبانشناسی ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of English for Academic Purposes- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار علمی پژوهشی
Iranian Journal of Applied Linguistics زبان شناسی کاربردی  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
Issues in Language Teaching- دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاهها علمی پژوهشی
Journal of English Language Teaching and Learning مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی

Journal of Language and Translation دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

علمی پژوهشی
Journal of Modern Research in English Language-دانشگاه بین المللی امام خمینی علمی پژوهشی
Journal of Research in Applied Linguistic – دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
Journal of Teaching Language Skills آموزش مهارتهای زبان (علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
Language Horizons- دانشگاه الزهراء علمی پژوهشی
قلم  انجمن زبان و ادبیات فرانسه  plume علمی پژوهشی
Teaching English Language آموزش زبان انگلیسی  انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران علمی پژوهشی


♦ادیان مذاهب و عرفان

عنوان نشریه اعتبار
ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشنامه ادیان  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات علمی ترویجی
پژوهشنامه عرفان  انجمن علمی عرفان اسلامی علمی پژوهشی
پژوهشهای ادیانی- دانشگاه ادیان و مذاهب علمی پژوهشی
شیعه شناسی  موسسه شیعه شناسی علمی پژوهشی
عرفان اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان  علمی پژوهشی
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی – دانشگاه مذاهب اسلامی علمی ترویجی
مطالعات عرفانی  دانشگاه کاشان علمی پژوهشی
معرفت ادیان – موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره) علمی پژوهشی
–Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب علمی پژوهشی
پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
اقتصاد انرژی ایران – دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
اقتصاد اسلامی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران علمی پژوهشی
اقتصاد پولی  مالی (دانش و توسعه سابق)  دانشگاه فردوسی  با همکاری انجمن بازرگانی علمی پژوهشی
اقتصاد تطبیقی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ترویجی
اقتصاد شهری- دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز  علمی پژوهشی
اقتصاد و الگو سازی(اقتصاد سابق)دانشگاه شهید بهشتی "
اقتصاد و تجارت نوین  وزارت بازرگانی علمی پژوهشی
اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
اقتصاد و مدیریت شهری – انجمن علمی اقتصاد شهری علمی پژوهشی
برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری علمی پژوهشی
پژوهشنامه اقتصادی  پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی  با همکاری انجمن بازرگانی علمی ترویجی
پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق)  دانشگاه مازندران علمی پژوهشی
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی پژوهشی
پژوهشنامه مالیات  سازمان امور مالیاتی کشور علمی پژوهشی
پژوهشهای اقتصادی ایران  دانشگاه علامه طباطبائی علمی پژوهشی
پژوهشهای پولی – بانکی – پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علمی پژوهشی
پژوهشها ی رشد و توسعه اقتصاد ی  دانشگا ه پیا م نو ر استا ن مرکزی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی سابق)   دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
تحقیقات اقتصادی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
تحقیقات مدلسازی اقتصادی  دانشگاه خوارزمی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
جستارهای اقتصادی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی پژوهشی
راهبرد اقتصادی – پژوهشکده تحقیقات راهبردی علمی پژوهشی
راهبرد توسعه (راهبرد یاس)   خصوصی علمی ترویجی  
سیاستگذاری اقتصادی  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
سیاست های اقتصادی (نامه مفید سابق)  دانشگاه مفید علمی پژوهشی
سیاست های مالی و اقتصادی – معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی ترویجی
مدلسازی اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان علمی پژوهشی
معرفت اقتصاد اسلامی- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی
مطالعات اقتصاد اسلامی – دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی
مطالعات اقتصاد انرژی  موسسه مطالعات بین المللی انرژی علمی پژوهشی
مطالعات اقتصاد کاربردی ایران  دانشگاه بوعلی سینا همدان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
نامه اقتصاد اسلامی  انجمن اقتصاد اسلامی ایران علمی ترویجی
نظریه های کاربردی اقتصاد- دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
Iranian Economic Review - دانشگاه تهران علمی پژوهشی
International Economic Studies- اقتصاد بین الملل ( پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
  علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز Iranian Journal of Economic Studies علمی پژوهشی
Money and Economy – پژوهشکده پولی و بانکی علمی پژوهشی
Petroleum Business Review- دانشگاه صنعت نفت علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
اسناد بهارستان -  کتابخانه موزه و مرکز اسناد  مجلس شورای اسلامی علمی–ترویجی
پژوهشنامه تاریخ اسلام- انجمن تاریخی اسلام علمی  پژوهشی
پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی-    پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ علمی ترویجی
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی ( مقالات و بررسی ها سابق) دانشگاه تهران علمی  پژوهشی
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران- دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاهها علمی پژوهشی
پژوهشهای  تاریخی – ادبیات و علوم انسانی سابق دانشگاه اصفهان    علمی پژوهشی
پژوهش های باستان شناسی ایران   - دانشگاه بوعلی سینای همدان علمی پژوهشی
پژوهشهای تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام – دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی
پژوهشهای علوم تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابق)  دانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی
تاریخ ایران (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی (عنوان جدید شناخت) علمی پژوهشی
تاریخ روابط خارجی  وزارت امور خارجه علمی ترویجی
تاریخ علم  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران علمی پژوهشی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها- دانشگاه معارف اسلامی علمی پژوهشی
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
تاریخ نگری و تاریخ نگاری- دانشگاه الزهرا علمی پژوهشی
تاریخ و تمدن اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
تحقیقات تاریخ اجتماعی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری - دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
جستارهای تاریخی (فرهنگ ویژه تاریخ سابق)  پژوهشگاه علوم انسانی علمی پژوهشی
سخن تاریخ – جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی
مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات تاریخ اسلام  پژوهشکده تاریخ اسلام علمی پژوهشی
مطالعات تاریخ انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی ترویجی
مطالعات تاریخ فرهنگی- انجمن ایرانی تاریخ علمی پژوهشی
Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists- انجمن باستان شناسی ایران علمی پژوهشی
مطالعات تاریخی جنگ انجمن ایرانی تاریخ با همکاری دانشگاه اراک علمی پژوهشی
پژوهه باستان سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز   علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق)  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ( علوم حرکتی و ورزش سابق)- دانشگاه تربیت معلم علمی پژوهشی
پژوهش در ورزش دانشگاهی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی
پژوهش در توانبخشی ورزشی – دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی  دانشگاه مازندران علمی پژوهشی
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  دانشگاه مازندران علمی پژوهشی
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی- دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی
پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش  جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی
پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزش ی (پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم  حرکتی) دانشگاه بوعلی سیناهمدان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
رشد و یادگیری حرکتی  ورزشی ( حرکت سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی
روانشناسی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی علمی ترویجی
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی – انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران علمی پژوهشی
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی- دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
طب ورزشی (حرکت سابق)- دانشگاه تهران علمی پژوهشی
علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی – دانشگاه پیام نور علمی ترویجی
مدیریت منابع انسانی در ورزش- دانشگاه شاهرود علمی پژوهشی
مدیریت ورزشی (حرکت سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مدیریت و توسعه ورزش – دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان علمی پژوهشی
مطالعات روانشناسی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی
مطالعات طب ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش- دانشگاه بیرجند علمی پژوهشی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ورزش- داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮ "
مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم علمی پژوهشی
ورزش و علوم زیست حرکتی  دانشگاه سبزوار علمی پژوهشی
Journal of Advanced Sport Technology- دانشگاه محقق اردبیلی علمی پژوهشی
نام نشریه اعتبار
آمایش جغرافیایی فضا- دانشگاه گلستان علمی پژوهشی
آمایش سرزمین – پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی
آمایش محیط  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر علمی پژوهشی
اقتصاد فضا و توسعه روستایی – دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
اطلاعات جغرافیای سپهر سابق) – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) علمی پژوهشی
برنامه ریزی فضایی – دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
برنامه ریزی توسعه کالبدی دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی
برنامه ریزی منطقه ای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی
برنامه ریزی و آمایش فضا  ( مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
برنامه ریزی و توسعه گردشگری – دانشگاه مازندران علمی پژوهشی
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی – سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیای انتظامی علمی پژوهشی
پژوهش و برنامه ریزی روستایی – دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
پژوهش و برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی
پژوهش های اقلیم شناسی  پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی  با همکاری انجمن سنجش از دور GIS ایران علمی پژوهشی
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق)  موسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق)  موسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای روستایی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی علمی پژوهشی
پژوهشهای فرسایش محیطی  دانشگاه هرمزگان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
تحقیقات جغرافیایی  خصوصی علمی پژوهشی
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  دانشگاه خوارزمی  با همکاری انجمن جغرافیای ایران علمی پژوهشی
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی – دانشگاه خوارزمی با همکاری قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی علمی پژوهشی
جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران علمی پژوهشی
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی بین المللی قشم علمی پژوهشی
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای – دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی
جغرافیا و برنامه ریزی  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابق)   دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
جغرافیا و پایداری محیط - دانشگاه رازی کرمانشاه علمی پژوهشی
جغرافیا و توسعه  دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن جغرافیای ایران علمی پژوهشی
جغرافیا و توسعه فضای شهری – دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
جغرافیا و توسعه ناحیه ای  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
جغرافیا و مخاطرا ت محیطی  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری دانشگاههای دیگر علمی پژوهشی
جغرافیای اجتماعی شهری – دانشگاه شهید باهنر کرمان علمی پژوهشی
جغرافیای سیاسی- دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران "
جغرافیای طبیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان علمی پژوهشی
ژئوپلتیک  انجمن ژئوپلتیک ایران علمی پژوهشی
سنجش ازدور و GIS ایران- انجمن سنجش از دور ایران علمی پژوهشی
شهر پایدار - انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری "
فضای جغرافیایی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر علمی پژوهشی
علوم و فنون مرزی – دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی علمی ترویجی
کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی- دانشگاه یزد علمی پژوهشی
مخاطرات محیط طبیعی- دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی
مدیریت مخاطرات محیطی(دانش مخاطرات سابق) انجمن مخاطره شناسی ایران با همکاری دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی پژوهشی
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک  دانشگاه تربیت معلم سبزوار  با همکار ی دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مطالعات ساختار و کارکرد شهری – دانشگاه مازندران علمی پژوهشی
مهندسی جغرافیایی سرزمین – انجمن جغرافیایی ایران علمی ترویجی
نگرش های نو در جغرافیای انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار علمی پژوهشی
International Journal of Tourism and Spirituality- دانشگاه علم و فرهنگ علمی پژوهشی

Journal of Sustainable Rural Development-انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

علمی پژوهشی
 
نام نشریه اعتبار
پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی علمی- پژوهشی
پیشرفتهای حسابداری(علوم اجتماعی و انسانی سابق) دانشگاه شیراز علمی- پژوهشی
حسابداری ارزشی و رفتاری- دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن حسابداری مدیریت ایران علمی- پژوهشی
بررسیهای حسابداری و حسابرسی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای تجربی حسابداری - دانشگاه الزهراء (س) علمی پژوهشی
پژوهشهای حسابداری مالی  دانشگاه اصفهان  همکاری با دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی علمی پژوهشی
پیشرفتهای حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری سابق)  انجمن حسابداری ایران علمی پژوهشی
دانش حسابداری  دانشگاه شهید باهنر کرمان  با همکاری انجمن حسابداری ایران علمی پژوهشی
دانش حسابداری مالی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت – انجمن حسابداری مدیریت ایران علمی پژوهشی
دانش حسابرسی  دیوان محاسبات علمی ترویجی علمی پژوهشی
حسابداری مالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه علمی پژوهشی
حسابداری مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
مطالعات تجربی حسابداری مالی- دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
مطالعات حسابداری و حسابرسی  انجمن حسابداری ایران علمی ترویجی
حسابداری دولتی دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی
International Journal of Finance and Managerial Accounting- انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری انجمن حسابداری مدیریت ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Finance-انجمن مالی ایران علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
آموزه های فقه مدنی- دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی پژوهشی
آموزه های حقوق کیفری  دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی پژوهشی
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب- دانشگاه قم "
پژوهش حقوق خصوصی – دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق)  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
پژوهش حقوق کیفری – دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
پژوهشهای حقوق تطبیقی  (مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
پژوهشهای حقوق جزا  و جرم شناسی- پژوهشکده حقوقی شهر دانش علمی پژوهشی
پژوهشهای حقوقی- موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش علمی ترویجی
پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل علمی پژوهشی
پژوهشهای فقهی- دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشنامه حقوق اسلامی- دانشگاه امام صادق(ع) علمی پژوهشی
پژوهشنامه حقوق کیفری- دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
تحقیقات حقوقی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
تعالی حقوق – دادسرای عمومی و انقلاب تهران علمی ترویجی
حقوق اسلامی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی علمی پژوهشی
حقوق اداری – مرکز آموزش مدیریت دولتی علمی پژوهشی
حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق)  دانشگاه مفید علمی پژوهشی
حقوق خصوصی( اندیشه های حقوقی سابق)- پردیس قم دانشگاه تهران  علمی پژوهشی
دانش حقوق عمومی – مرکز تحقیقات شورای نگهبان  علمی پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی- دفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری علمی پژوهشی
حقوقی دادگستری  قوه قضاییه علمی پژوهشی
دانش حقوق مدنی  دانشگاه پیام نور  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
دیدگاههای حقوق قضایی  دانشگاه علوم قضایی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
فقه مقارن- دانشگاه مذاهب اسلامی علمی پژوهشی
فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
فقه و حقوق اسلامی  (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
فقه و حقوق خانواده  دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران علمی ترویجی
فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز علمی پژوهشی  
مطالعات حقوق انرژی- دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات حقوق بشر اسلامی- سازمان بسیج اساتید علمی ترویجی  
مطالعات حقوق تطبیقی – موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات حقوق خصوصی(حقوق سابق)  دانشگاه تهران علمی ترویجی
مطالعات حقوق عمومی ( حقوق سابق ) دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق- جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی  
مطالعات فقه تربیتی- جامعه المصطفی العالمیه علمی پژوهشی
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (دانشکده علوم انسانی سابق)  دانشگاه سمنان  علمی پژوهشی  
عنوان نشریه اعتبار
پژوهش در سلامت روانشناختی  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
پژوهشنامه روانشناسی مثبت- دانشگاه اصفهان با همکاری قطب علمی روانشناسی معنویت و شادی "
پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره- (مطالعات تربیتی و روانشناسی ساب ق) دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
پژوهشهای روانشناختی  خصوصی علمی پژوهشی
پژوهشهای روانشناسی اجتماعی  انجمن روانشناسی اجتماعی ایران علمی پژوهشی
پژوهشهای کاربردی روانشناختی-روانشناسی و علوم تربیتی سابق-  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسی سابق)  دانشگا ه تبریز  باهمکاری انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی
پژوهش های مشاوره – تازه ها و پژو.هش ها ی مشاوره- انجمن مشاوره ایران علمی پژوهشی
تازه های علوم شناختی – موسسه مطالعات علوم شناختی   علمی پژوهشی
  خانواده پژوهی  پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
خانواده و پژوهش  پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش  با همکاری انجمن مددکاری اجتماعی ایران علمی پژوهشی
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  باهمکاری انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی
دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
روانشناسی  انجمن ایرانی روانشناسی علمی پژوهشی
روانشناسی افراد استثنایی  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
روانشناسی بالینی  دانشگاه سمنان علمی پژوهشی
روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق)  دانشگاه شاهد علمی پژوهشی
روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی سابق)   دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی
روانشناسی تربیتی  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
روانشناسی خانواده- انجمن علمی روانشناسی خانواده علمی پژوهشی
   روانشناسی سلامت  دانشگاه پیام نور  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
روانشناسی شناختی – دانشگاه خوارزمی      علمی پژوهشی
روانشناسی کاربردی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
روانشناسی مدرسه  دانشگاه محقق اردبیلی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
روانشناسی معاصر  انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی
شناخت اجتماعی- دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران علمی پژوهشی
علوم رفتاری  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) علمی پژوهشی
علوم روانشناختی  خصوصی علمی پژوهشی
فرهنگ مشاوره و روان درمانی(فرهنگ مشاوره سابق) دانشگاه علامه طباطبایی باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مشاوره شغلی و سازمانی  دانشگاه شهید بهشتی  با همکاری انجمن مشاوره ایران علمی ترویجی
روش ها و مدل های روانشناختی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی
مشاوره کاربردی  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
مشاوره و روان درمانی خانواده  دانشگاه کردستان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مطالعات روانشناختی  دانشگاه الزهرا ( س) علمی پژوهشی
مطالعات روانشناسی بالینی  دانشگاه علامه طباطبایی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مطالعات روانشناسی تربیتی  دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن ایرانی علمی پژوهشی
روانشناسی  انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی
روانشناسی پیری دانشگاه رازی کرمانشاه علمی پژوهشی
عصب روانشناسی دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن عصب روانشناسی علمی پژوهشی
Iranian Evolutionary and Educational - Psychology دانشگاه هرمزگان علمی پژوهشی
  Iranian Journal of Health Psychology- دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن روانشناسی سلامت علمی پژوهشی
International Journal of Psychology روانشناسی  انجمن روانشناسی ایران   علمی پژوهشی
Journal of Behavioral Sciences علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) علمی پژوهشی
نام نشریه اعتبار
پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  علمی پژوهشی
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان علمی پژوهشی
فرهنگ و اندیشه ریاضی  انجمن ریاضی ایران علمی ترویجی
مدلسازی پیشرفته ریاضی (علوم سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
Banach Journal of Mathematical Analysis- گروه پژوهشی ریاضی طوسی علمی پژوهشی
Categories and General Algebraic Structures with Applications-دانشگاه شهید بهشتی  علمی پژوهشی
International Journal of Group Theory نظریه گروه ها  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
Iranian Journal of Fuzzy systems سیستم های فازی ایران  دانشگاه سیستان وبلوچستان  با همکاری انجمن آمار علمی پژوهشی
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics علوم ریاضی و انفورماتیک  جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس علمی پژوهشی
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications-دانشگاه سمنان علمی پژوهشی
Bulletin of the Iranian Mathematical Society بولتن انجمن ریاضی  انجمن ریاضی ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization-دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
Wavelets and Linear Algebra دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
Journal of Algebraic System دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری دانشگاه ها علمی پژوهشی
♦علوم اجتماعی
عنوان نشریه اعتبار
آینده پژوهی ایران - دانشگاه بین المللی امام خمینی علمی پژوهشی
اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدرریاست جمهوری علمی پژوهشی
الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سازمان بسیج اساتید "
امنیت پژوهیدانشکده علوم و فنون فارابی علمی ترویجی
انتظام اجتماعی  دانشگاه علوم انتظامی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
نامه انسان شناسی )انسان شناسی سابق)  انجمن انسان شناسی ایران علمی پژوهشی
بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای - دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی  دانشگاه علامه طباطبایی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی – دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) علمی پژوهشی
پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده جامعه المصطفی العالمیه "
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی– پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
پژوهشنامه خراسان بزرگ-دانشگاه امام رضا علمی پژوهشی
پژوهشنامه زنان – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگان – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان علمی ترویجی
پژوهشنامه کاشان - دانشگاه کاشان علمی ترویجی
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
پژهشنامه مطالعات مرزی – مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا علمی پژوهشی
پژوهشهای ارتباطی  سازمان صدا و سیما  √ علمی پژوهشی
پژوهشهای اطلاعاتی و جنایی– دانشگاه علوم انتظامی علمی پژوهشی
پژوهشهای انسان شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای ایران شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی- دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
پژوهشهای جامعه شناسی معاصر – دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی
پلیس زن  مجتمع آموزش عالی کوثر علمی ترویجی
تحقیقات فرهنگی ایران  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم علمی پژوهشی
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
توسعه اجتماعی – دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
توسعه محلی (روستایی – شهری) (توسعه روستایی سابق) (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
جامعه پژوهی فرهنگی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
جامعه شناسی آموزش و پرورش(مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش سابق) انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران علمی پژوهشی
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه - دانشگاه تبریز "
جامعه شناسی ایران  انجمن جامعه شناسی ایران علمی پژوهشی
جامعه شناسی تاریخی – دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
جامعه شناسی کاربردی (پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دانشگاه مازندران
جامعه شناسی هنر و ادبیات (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
جامعه، فرهنگ، رسانه  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی ترویجی
جمعیت  سازمان ثبت احوال علمی ترویجی
جهانی رسانه – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
دانش انتظامی دانشگاه علوم انتظامی  با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران علمی ترویجی علمی پژوهشی
دین و ارتباطات- دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی
دانش های بومی ایران دانشگاه علامه طباطبایی "
راهبرد اجتماعی – فرهنگی – پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی
راهبرد فرهنگ  شورای عالی انقلاب فرهنگی علمی پژوهشی
راهور  دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا علمی ترویجی
رسانه  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  √ علمی ترویجی
رسانه و فرهنگ- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
رسانه های دیداری و شنیداری دانشگاه صدا و سیما علمی پژوهشی
رفاه اجتماعی  دانشگاه علوم بهزیستی  باهمکاری انجمن جامعه شناسی ایران علمی پژوهشی
روش شناسی علوم انسانی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی پژوهشی
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان سابق)  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران علمی پژوهشی
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق)  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران علمی پژوهشی
زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان علمی پژوهشی  
علوم اجتماعی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
علوم و فنون نظامی  دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا علمی ترویجی
فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی علمی ترویجی   علمی پژوهشی علمی ترویجی
فرهنگ ایلام  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام علمی ترویجی
فرهنگ در دانشگاه اسلامی (دانشگاه اسلامی سابق)  پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها علمی ترویجی علمی پژوهشی
کارآگاه  معاونت آگاهی ناجا علمی ترویجی
(ره) علمی پژوهشی
مسائل اجتماعی ایران ادبیات و علوم انسانی سابق (دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
مطالعات اجتماعی  روانشناختی زنان( مطالعات زنان سابق)  دانشگاه الزهرا(س) علمی پژوهشی
مطالعات اجتماعی ایران  انجمن جامعه شناسی ایران علمی پژوهشی
مطالعات امنیت اجتماعی  معاونت اجتماعی نیروی انتظامی علمی پژوهشی
مطالعات بین المللی پلیس  پلیس بین الملل ناجا علمی ترویجی
مطالعات پژوهشی راهور – دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا علمی پژوهشی
مطالعات پیشگیری از جرم  پلیس پیشگیری نیروی انتظامی علمی ترویجی
مطالعات توسعه اجتماعی ایران  دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی- موسسه آموزش عالی سبز با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی پژوهشی
مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات جامعه شناختی شهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان علمی پژوهشی
مطالعات جمعیتی - موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور علمی پژوهشی
مطالعات زن و خانواده – دانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی) مطالعات راهبردی جهای شدن سابق( مرکز ملی مطالعات جهانی شدن علمی پژوهشی
مطالعات راهبردی زنان  شورای فرهنگی اجتماعی زنان علمی پژوهشی
مطالعات رسانه های نوین دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات فرهنگ  ارتباطات  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهن گ وارشاداسلامی  باهمکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات علمی پژوهشی
مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی علمی ترویجی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات علمی پژوهشی
مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه - دانشگاه صدا و سیما علمی ترویجی
مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی  پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علمی پژوهشی
مطالعات میان فرهنگی – دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران – موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
نامه انجمن جمعیت شناسی  انجمن جمعیت شناسی ایران علمی پژوهشی
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
رساله التقریب  مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی علمی ترویجی
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران Iranian Journal of Educational Sociology علمی پژوهشی
العلوم الانسانیه الدولیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه The Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
  World Sociopolitical Studies- انجمن ایرانی مطالعات جهان با همکاری دانشگاه تهران علمی پژوهشی
نام نشریه اعتبار
آموزش در علوم انتظامی- معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران علمی پژوهشی
آموزش عالی ایران - انجمن آموزش عالی ایران علمی پژوهشی
آموزش علوم دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) با همکاری انجمن مدیریت آموزشی ایران "
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور "
آموزش و ارزشیابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری دانشگاه های دیگر   علمی پژوهشی
اندازه گیری تربیتی  دانشگاه علامه طباطبایی  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
اندیشه های نوین تربیتی - دانشگاه الزهرا (س) - با همکاری انجمن ایرانی علمی پژوهشی
برنامه ریزی درسی و عمل  - دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
بصیرت و تربیت اسلامی – دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا   علمی ترویجی
پژوهش در برنامه ریزی درسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان علمی پژوهشی
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی  دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سمت علمی ترویجی
کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) وزارت آموزش و پرورش علمی پژوهشی
پژوهش در نظامهای آموزشی  انجمن پژوهشهای آموزشی ایران   علمی پژوهشی
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت  انجمن تعلیم و تربیت علمی ترویجی
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی – دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی
پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی علمی پژوهشی
پژوهش های آموزش و یادگیری – دانشگاه شاهد علمی پژوهشی
پژوهشهای انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده – مجتمع آموزشی زنان پلیس دانشگاه   علمی پژوهشی
پژوهشهای برنامه درسی  دانشگاه شیراز  با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی   علمی پژوهشی
پژوهشهای تربیتی  دانشگاه خوارزمی علمی ترویجی
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری – دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) علمی پژوهشی
تدریس پژوهی دانشگاه کردستان "
تربیت اسلامی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی پژوهشی
تعلیم و تربیت  وزارت آموزش و پرورش علمی پژوهشی
تعلیم و تربیت استثنایی  سازمان آموزش و پرورش علمی ترویجی
تفکر و کودک – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
توانمندسازی کودکان استثنایی انجمن علمی کودکان استثنایی ایران "
راهبردهای شناختی در یادگیری- دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی
راهبردهای نوین تربیت معلمان دانشگاه فرهنگیان علمی ترویجی
رویکردهای نوین آموزشی  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی علمی پژوهشی
چاپ و نشر – دانشگاه امام رضا(ع) علمی پژوهشی
علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
علوم تربیتی از دیدگاه اسلام – دانشگاه امام صادق (ع) –پردیس خواهران علمی ترویجی
فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده- دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی
فلسفه تربیت انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران علمی پژوهشی
مدیریت بر آموزش انتظامی- معاونت آموزشی ناجا علمی ترویجی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی  دانشگاه شهیدبهشتی علمی پژوهشی
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش "
مطالعات آموزش و یادگیری-دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی – دانشگاه فرهنگیان علمی پژوهشی
مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی علمی پژوهشی
مطالعات برنامه درسی  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران علمی پژوهشی
مطالعات برنامه درسی آموزش عالی  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران علمی پژوهشی
مطالعات برنامه ریزی عالی ایران- دانشگاه مازندران      علمی پژوهشی
مهارت آموزی – سازمان آموزش فنی و حرفه ای- علمی ترویجی
ناتوانی های یادگیری  دانشگاه محقق اردبیلی  
نامه آموزش عالی– موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی علمی ترویجی
نوآوری و ارزش آفرینی علمی پژوهشی
نوآوریهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش علمی پژوهشی
Iranian Journal of Comparative Education-انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Learning and Memory-اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ رواﻧ ﺸﻨﺎ ﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  اﯾﺮان علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
آفاق امنیت – دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی پژوهشی
امنیت دفاعی – دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع علمی ترویجی
امنیت ملی – دانشگاه عالی دفاع ملی علمی پژوهشی
پژوهش اطلاعاتی  امنیتی  دانشکده اطلاعات علمی پژوهشی
پژوهش سیاست نظری  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی علمی پژوهشی
پژوهشنامه انقلاب اسلامی  دانشگاه همدان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل – دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
پژوهشنامه روابط بین الملل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی علمی پژوهشی
پژوهشنامه علوم سیاسی  انجمن علوم سیاسی علمی پژوهشی
پژوهشهای انقلاب اسلامی – انجمن علمی انقلاب اسلامی علمی پژوهشی
پژوهشهای حفاظتی امنیتی – دانشگاه جامع امام حسین ( ع) علمی پژوهشی
پژوهشهای راهبردی سیاست – دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
پژوهشهای روابط بین الملل  انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل  علمی پژوهشی
پژوهش های سیاست اسلامی – پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع) علمی پژوهشی
پژوهشهای سیاسی جهان اسلام – انجمن مطالعات جهان اسلام علمی پژوهشی
تحقیقات سیاسی بین المللی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا علمی پژوهشی
جامعه شناسی سیاسی ایران - انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران "
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام- دانشگاه شاهد علمی پژوهشی
جستارهای سیاسی معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
دانش سیاسی  دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی
دولت پژوهی- دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علوم سیاسی علمی پژوهشی
راهبرد  مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی
راهبرد دفاعی  مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی علمی پژوهشی
روابط خارجی  پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی
رهیافت انقلاب اسلامی  خصوصی  علمی پژوهشی
رهیافتهای سیاسی و بین المللی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
سیاست (حقوق و علوم سیاسی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
سیاست جهانی – دانشگاه گیلان با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل علمی پژوهشی
سیاست خارجی  وزارت امور خارجه علمی ترویجی
سیاست دفاعی  دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی
مجلس و راهبرد  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علمی پژوهشی
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز  مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امورخارجه  علمی پژوهشی
مطالعات اوراسیای مرکزی- دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مطالعات اطلاعاتی  دانشکده اطلاعات علمی ترویجی
مطالعات انقلاب اسلامی  دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها علمی پژوهشی
مطالعات بیداری اسلامی – سازمان بسیج اساتید علمی ترویجی
مطالعات بین المللی  - خصوصی علمی ترویجی
مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی – دانشگاه عالی دفاع ملی علمی پژوهشی
مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی  سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی علمی ترویجی
مطالعات خاور میانه- مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه علمی ترویجی
مطالعات دفاعی استراتژیک  دانشگاه عالی دفاع ملی علمی پژوهشی
مطالعات دفاع مقدس- پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس علمی ترویجی
مطالعات راهبردی  پژوهشکده مطالعات راهبردی علمی پژوهشی
مطالعات راهبردی بسیج – پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج علمی پژوهشی
مطالعات سیاسی جهان اسلام – دانشگاه بین المللی امام خمینی  (ره) علمی پژوهشی  
مطالعات قدرت نرم – سازمان بسیج اساتید با همکاری دانشگاهها علمی پژوهشی
مطالعات ملی  موسسه مطالعات ملی علمی پژوهشی
Iranian Review of Foreign Affairs پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی
Iranian Review of UN-انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد علمی ترویجی
مطالعات دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس علمی پژوهشی
نام نشریه اعتبار
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث- دانشگاه ایلام علمی پژوهشی
آموزه های قرآنی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی پژوهشی
پژوهش دینی  خصوصی  با همکاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایران علمی پژوهشی
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن – دانشگاه پیام تور با همکاری دانشگاه ها علمی پژوهشی
پژوهشنامه نهج البلاغه – دانشگاه بوعلی سینا همدان با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
پژوهشنامه قرآن و حدیث  انجمن علوم قرآن و حدیث علمی پژوهشی
پژوهشنامه علوی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
پژوهشنامه معارف قرآنی – دانشگاه علامه طباطبایی علمی ترویجی
پژوهشهای ادبی- قرآنی – دانشگاه اراک با همکاری دانشگاه های دیگر علمی ترویجی
پژوهشهای تفسیر تطبیقی- دانشگاه قم علمی پژوهشی
پژوهشهای زبانشناختی قرآن – دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
پژوهشهای قرآن و حدیث (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
پژوهشهای نهج البلاغه- بنیاد نهج البلاغه علمی پژوهشی
حدیث پژوهی  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
دراسات حدیثه فی نهج البلاغه دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن علمی مطالعات نهج –البلاغه ایران "
سراج منیر- دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
سفینه  موسسه فرهنگی نبأ مبین علمی ترویجی
تحقیقات علوم قرآن و حدیث  دانشگاه الزهرا(س) علمی ترویجی
علوم حدیث  دانشکده علوم حدیث علمی پژوهشی
علوم قرآن و حدیث ( مطالعات اسلامی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
قرآن پژوهی خاورشناسان  جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی
قرآن و علم  جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی
فرهنگ رضوی – بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا ( ع) با همکاری پژوهشگاه - فرهنگ، هنر و ارتباطات علمی پژوهشی
کتاب قیم  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مشکوه  بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی علمی ترویجی
مطالعات تاریخی قرآن و حدیث – پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی علمی ترویجی
مطالعات تفسیری – دانشگاه معارف اسلامی علمی پژوهشی
مطالعات فهم حدیث- دانشگاه بین المللی امام خمینی علمی پژوهشی
مطالعات قرائت قرآن – جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی
مطالعات قرآن و حدیث – دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی
مطالعات قرآنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ترویجی
مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
آموزه های فلسفه اسلامی – دانشگاه جامع علوم انسانی رضوی علمی پژوهشی
آینه معرفت  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
اخلاق در علوم و فناوری  انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری علمی پژوهشی
اخلاق وحیانی "
الهیات تطبیقی  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
اندیشه دینی  دانشگاه شیراز  با همکاری انجمن معارف اسلامی ایران علمی پژوهشی
اندیشه نوین دینی  نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها علمی پژوهشی
انسان پژوهی دینی- مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی علمی پژوهشی
پژوهشنامه اخلاق  دانشگاه معارف اسلامی  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها علمی پژوهشی
پژوهشنامه امامیه- دانشگاه ادیان و مذاهب "
پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق)  دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی
پژوهشنامه کلام- جامعه المصطفی العالمیه علمی پژوهشی
پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق)   انجمن معارف اسلامی علمی پژوهشی
پژوهشهای اعتقادی کلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه علمی پژوهشی
پژوهشهای فلسفی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
پژوهشهای فلسفی  کلامی  دانشگاه قم علمی پژوهشی
پژوهشهای علم و دین - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
پژوهشهای معرفت شناختی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز "
پژوهشهای هستی شناختی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری دیگر علمی پژوهشی
تاریخ فلسفه  انجمن علمی تاریخ فلسفه        noormags علمی پژوهشی
تاملات فلسفی – دانشگاه زنجان علمی پژوهشی
جاویدان خرد  موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه  با همکاری انجم ن حکمت وفلسفه ایران علمی پژوهشی
جستارهای فلسفه دین – انجمن علمی فلسفه دین ایران علمی پژوهشی
حکمت سینوی (مشکوه النور)  دانشگاه امام صادق ( ع) واحد خواهران علمی پژوهشی
حکمت صدرایی – دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاههای دیگر علمی پژوهشی
حکمت معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
حکمت و فلسفه  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
خردنامه صدرا  بنیاد حکمت اسلامی صدرا         noormags علمی پژوهشی
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان-  Spektrum Iran "
شناخت (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی     علمی پژوهشی
غرب شناسی بنیادی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
فلسفه  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
فلسفه دین  پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی
فلسفه علم  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
قبسات - خصوصی  علمی پژوهشی
متافیزیک (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی- پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی علمی پژوهشی
منطق پژوهی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی
معرفت  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی ترویجی
معرفت فلسفی  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی
معرفت کلامی – موسسه آموزشی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی
هستی و شناخت – دانشگاه مفید علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
آینه میراث مرکز پژوهشی میراث مکتوب علمی پژوهشی 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم وفناوری اطلاعات ساب ق)- پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی علمی پژوهشی
پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد علمی پژوهشی
پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
ترویج علم  انجمن ترویج علم ایران علمی ترویجی
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور علمی پژوهشی
تحقیقات کتابداری و اطلا ع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق) دانشگاه تهران علمی پژوهشی 
تعامل انسان و اطلاعات – دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
رهیافت  - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور علمی ترویجی
سیاست علم و فناوری  مرکز تحقیقات و سیاست علم یکشور  با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژی ایران علمی پژوهشی
کتابداری و اطلاع رسانی  آستان قدس رضوی علمی پژوهشی
گنجیه اسناد سازمان اسناد کتابخانه ملی ج.ا.ا علمی پژوهشی 
مدیریت اطلاعات- انجمن مدیریت اطلاعات ایران علمی پژوهشی
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز- علمی پژوهشی
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات  سازمان اسنادکتابخانه ملی علمی پژوهشی 
International Journal of Information Science& Management اطلاع رسانی علوم و فناوری علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
بورس اوراق بهادار  سازمان بورس و اوراق بهادار علمی پژوهشی
تحقیقات مالی - دانشگاه تهران علمی پژوهشی
تحقیقات مالی اسلامی – دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی
دانش سرمایه گذاری - انجمن مهندسی مالی ایران علمی پژوهشی
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار  دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات علمی پژوهشی
چشم انداز مدیریت مالی- دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
راهبرد مدیریت مالی – دانشگاه الزهراء علمی ترویجی
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی علمی پژوهشی
مدیریت دارایی و تاًمین مالی – دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
Advances in Mathematical Finance and Application- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
آموزش و توسعه منابع انسانی – انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران علمی پژوهشی
اندیشه آماد- معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج . ا.ا علمی ترویجی
اندیشه مدیریت راهبردی  دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی
بررسیهای بازرگانی  موسسه مطالعا ت پژوهشهای بازرگانی- با همکاری انجمن بازرگانی علمی ترویجی
بهبود مدیریت  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی علمی پژوهشی
پدافند غیرعامل و امنیت-دانشکده علوم و فنون فارابی علمی ترویجی
پژوهشنامه بازرگانی  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی علمی پژوهشی
پژوهشنامه بیمه صنعت بیمه سابق) بیمه مرکزی ج.ا. ا) علمی پژوهشی 
پژوهشنامه مدیریت اجرایی – دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران علمی پژوهشی
پژوهشنامه مدیریت تحول  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی پژوهشی
پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی پژوهشی 
پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی- وزارت نیرو "
پژوهشهای مدیریت انتظامی  دانشگاه علوم انتظامی علمی پژوهشی
پژوهشهای مدیریت در ایران-     دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
پژوهشهای مدیریت عمومی  دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران علمی پژوهشی
پژوهشهای مدیریت راهبردی – دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی
پژوهشهای مدیریت منابع انسانی  دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی
پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی – دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
پژوهشهای نوین در تصمیم گیری- انجمن مدیریت صنعتی ایران "
تحقیقات بازاریابی نوین  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
توسعه سازمانی پلیس(توسعه انسانی پلیس سابق)  دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا علمی ترویجی
توسعه کارآفرینی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی  دانشگاه علوم انتظامی علمی ترویجی
چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت سابق )  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
چشم انداز مدیریت دولتی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
چشم انداز مدیریت صنعتی – دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
دانش پیشگیری و مدیریت بحران- سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران   علمی ترویجی
راهبردهای بازرگانی – دانشگاه شاهد علمی پژوهشی
سیاست نامه علم و فناوری – دانشگاه صنعتی شریف علمی ترویجی
سیاست های راهبردی و کلان-    کمسیون نظارت دبیرخانه مجتمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی
علوم مدیریت ایران  انجمن علوم مدیریت ایران علمی پژوهشی
فرآیند مدیریت و توسعه  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری علمی پژوهشی
کاوش های مدیریت بازرگانی  دانشگاه یزد  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
گردشگری و توسعه- انجمن علمی گردشگری ایران علمی پژوهشی
مدیریت استاندارد و کیفیت – مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی علمی ترویجی
مدیریت اسلامی  دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی
مدیریت برند - دانشگاه الزهراء علمی پژوهشی
مدیریت بحران – دانشگاه مالک اشتر با همکاری انجمن ایمنی ایران علمی پژوهشی
مدیریت بر آموزش سازمان ها – انجمن مدیریت آموزشی ایران علمی پژوهشی
مدیریت بهره وری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی
مدیریت توسعه فناوری  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژی ایران علمی پژوهشی
مدیریت تولید و عملیات  دانشگاه اصفهان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مدیریت دولتی (دانش مدیریت سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مدیریت در دانشگاه اسلامی – پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی علمی پژوهشی
مدیریت سازمانهای دولتی – دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی
مدیریت صنعتی (دانش مدیریت سابق)   دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مدیریت فردا  خصوصی  با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی پژوهشی
مدیریت فرهنگ سازمانی فرهنگ مدیریت سابق)  پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی علمی ترویجی  
مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مدیریت کسب و کارهای بین المللی - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
مدیریت نظامی -  دانشگاه افسری امام علی (ع) علمی پژوهشی علمی ترویجی
مدیریت نوآوری – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژی ایران علمی پژوهشی
مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی – دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران علمی پژوهشی
مدیریت و پژوهشهای دفاعی  دانشگاه جامع امام حسین ( ع) علمی ترویجی
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت  موسسه مطالعات بین المللی انرژی علمی پژوهشی
مدیریت منابع در نیروی انتظامی- دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی علمی پژوهشی
مطالعات جهانگردی  دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات رفتار سازمانی – انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی علمی پژوهشی
مطالعات راهبردی ناجا- دانشگاه علوم انتظامی امین علمی پژوهشی
مطالعات رفتار سازمانی – انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی علمی پژوهشی
مطالعات رفتار مصرف کننده -دانشگاه کردستان علمی پژوهشی
مطالعات مدیریت بهبود و تحو ل - مطالعات مدیریت سابق- دانشگاه علامه علمی پژوهشی علمی ترویجی
مطالعات مدیریت ترافیک  دانشگاه علوم انتظامی   علمی ترویجی
مطالعات مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند - دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن انفورماتیک ایران علمی پژوهشی
مطالعات منابع انسانی  دانشگاه هوایی شهید ستاری  با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی ترویجی  
منابع انسانی ناجا  معاونت نیروی انسانی ناجا علمی ترویجی
پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی   سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی پژوهشی علمی ترویجی
نظارت و بازرسی  بازرسی کل ناجا علمی ترویجی
آینده پژوهی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات علمی پژوهشی
آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد نآجا علمی پژوهشی
گردشگری شهری دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مدیریت توسعه فناوری  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژی ایران علمی پژوهشی
مدیریت سرمایه اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مدیریت مدرسه دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی علمی پژوهشی
مطالعات اجتماعی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی
Iranian Journal of Management Studies (IJMS)   علمی پژوهشی
International Journal of Business and Development   علمی پژوهشی
Journal of system management-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز "

علوم پایه

♦آمار       ♦ریاضی       ♦زمین‌شناسی       ♦زیست‌شناسی       ♦شیمی       ♦علوم       ♦فیزیک       ♦محیط زیست       ♦هواشناسی
عنوان نشریه اعتبار
پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان علمی پژوهشی
فرهنگ و اندیشه ریاضی  انجمن ریاضی ایران علمی ترویجی
مدلسازی پیشرفته ریاضی (علوم سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
Banach Journal of Mathematical Analysis- گروه پژوهشی ریاضی طوسی علمی پژوهشی
Bulletin of the Iranian Mathematical Society بولتن انجمن ریاضی  انجمن ریاضی ایران علمی پژوهشی
Categories and General Algebraic Structures with Applications- دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
International Journal of Group Theory نظریه گروه ها  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
Iranian Journal of Fuzzy systems سیستم های فازی ایران  دانشگاه سیستان وبلوچستان  با همکاری انجمن آمار علمی پژوهشی
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics علوم ریاضی و انفورماتیک  جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس علمی پژوهشی
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications- دانشگاه سمنان علمی پژوهشی
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
Wavelets and Linear Algebra- دانشگاه ولی عصر ( عج) رفسنجان با همکاری دانشگاه هی دیگر علمی پژوهشی
Journal of Algebraic System دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری دانشگاه ها علمی پژوهشی
ریاضی و جامعه دانشگاه اصفهان علمی ترویجی
Algebraic Structures and their Applications- علمی پژوهشی
Annals of Functional Analysis- گروه پژوهشی ریاضی طوسی علمی پژوهشی
Computational Methods for Differential Equations- دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
بلورشناسی وکانی شناسی ایران  انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ایران علمی پژوهشی
پترولوژی  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی (پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
پژوهشهای دانش زمین  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی- دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران علمی پژوهشی
دیرینه شناسی – انجمن دیرینه شناسی ایران علمی پژوهشی
رخساره های رسوبی  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
رسوب شناسی کاربردی- دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی
زمین شناسی اقتصادی  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
زمین شناسی ایران  پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی
زمین شناسی کاربردی پیشرفته (علوم سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
زمین شناسی مهندسی  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
زمین شناسی نفت ایران  انجمن زمین شناسی نفت ایران علمی پژوهشی
ژئوفیزیک ایران  انجمن ژئوفیزیک ایران علمی پژوهشی
علوم زمین  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور علمی پژوهشی
کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران علمی پژوهشی
یافته های نوین در زمین شناسی ( علوم سابق) – دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  دانشگاه بوعلی سینای همدان علمی ترویجی
دانشگاه تهران ( علوم سابق) علمی پژوهشی
Iranian Journal of Earth Sciences دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد علمی ترویجی
عنوان نشریه اعتبار
اقیانوس شناسی  مرکز ملی اقیانو سشناسی  با همکاری انجمن علوم و فنون دریایی ایران علمی پژوهشی
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی ایران علمی پژوهشی
ایمنی زیستی  انجمن علمی ایمنی زیستی علمی پژوهشی
بوم شناسی آبزیان – دانشگاه هرمزگان علمی پژوهشی
پژوهشهای جانوری( زیست شناسی ایران سابق )  انجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی
پژوهشهای سلولی و ملکولی( زیست شناسی ایران سابق )  انجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی
پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق )  انجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی
تاکسونومی و بیوسیستماتیک (پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
زیست شناسی جانوری تجربی  دانشگاه پیام نور  مرکز تهران  با همکاری انجمن فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران علمی پژوهشی
زیست شناسی دریا – دانشگاه آزاد اسلامی واهد اهواز علمی پژوهشی
زیست شناسی کاربردی(علوم پایه سابق)  دانشگاه الزهر ا (س)  با همکاری انجمن زیست شناسی ایران علمی ترویجی علمی پژوهشی
زیست شناسی گیاهی ایران  دانشگاه اصفهان  با همکاری انجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی
زیست شناسی میکروارگانیسم ها  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
زیست فناوری – دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
سلول و بافت  دانشگاه اراک  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
علوم و فنون دریایی  انجمن علوم و فنون دریایی ایران علمی پژوهشی
فیزیولوژی محیطی گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان علمی پژوهشی
فرآیند و کارکرد گیاهی – انجمن فیزیولوژی گیاهی علمی پژوهشی
فیزیولوژی و تکوین جانوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان علمی پژوهشی
    یافته های نوین در زیست شناسی ( علوم سابق) – دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
Iranian Journal of Animal Biosystematics بیوسیستماتیک جانوری  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
Iranian Journal of Biotechnology بیوتکنولوژی ایران  مرکزملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه علمی پژوهشی
Journal of Cell and Molecular Research تحقیقات سلولی و ملکولی  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
Journal of Medicinal Plants & By-products انجمن گیاهان دارویی ایران علمی پژوهشی
Journal of The Persian Gulf Marine Sciences علوم دریایی خلیج فارسی  انجمن علوم و فنون دریایی ایران علمی پژوهشی
Molecular Biology Research Communications دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
Progress in Biological Sciences علوم زیستی پیشرفته (علوم سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
The Iranian Journal of Botany  گیاهشناسی ایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع علمی پژوهشی
زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال علمی پژوهشی
زیست شناسی جانوری تجربی  دانشگاه پیام نور  مرکز تهران  با همکاری انجمن فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران علمی پژوهشی
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دانشگاه گیلان علمی پژوهشی

Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology- سازمان پژوهشهای انجمن همکاری با ایران علمی و بیوتکنولوژی

علمی پژوهشی
Biomacromolecular Journal-انجمن بیوشیمی فیزیک ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Ichthyology- انجمن ماهی شناسی ایران علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
پژوهشهای کاربردی در شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال علمی پژوهشی
دنیای نانو  انجمن نانو فناوری ایران علمی ترویجی
شیمی کاربردی – دانشگاه سمنان علمی پژوهشی
شیمی و مهندسی شیمی ایران  جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی
نانو مقیاس- انجمن نانو فناوری ایران علمی پژوهشی
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research- انجمن شیمی ایران علمی پژوهشی
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology - بین المللی نانو علم و فناوری نانو  انجمن نانو فناوری ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Catalysis - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر  علمی پژوهشی
 Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering شیمی و مهندسی شیمی  جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی
Iranian Journal of Mathematical Chemistry شیمی ریاضی  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی پژوهشی
Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)   علمی پژوهشی
Journal of Medicinal Plants & By-products انجمن گیاهان دارویی ایران علمی پژوهشی
Journal of Nanostructures نانو ساختارها  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
Physical Chemistry Research - انجمن شیمی ایران علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
انجمن مهندسی صوتیات ایران – انجمن مهندسی صوتیات ایران علمی پژوهشی
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
پژوهش فیزیک ایران  انجمن فیزیک ایران  با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی
سنجش و ایمنی پرتو – انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همکاری دانشگاه کاشان علمی پژوهشی
علوم و فنون هسته ای  سازمان انرژی اتمی علمی پژوهشی
فیزیک روز- انجمن فیزیک ایران علمی ترویجی
فیزیک زمین و فضا  مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران علمی پژوهشی
فیزیک کاربردی (علوم پایه سابق)  دانشگاه الزهرا (س) علمی ترویجی
نور- انجمن اپتیک و فوتونیک ایران علمی ترویجی
International Journal of Optics and Photonics بین المللی اپتیک و فوتونیک  انجمن اپتیک و فوتونیک علمی پژوهشی
Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic انجمن نجوم ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic فیزیک کاربردی و تئوری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات علمی پژوهشی

Journal of Optoelectronical Nanostructures- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با همکاری انجمن انرژی  خورشیدی ایران

علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
انسان و محیط زیست  انجمن متخصصان محیط زیست ایران علمی ترویجی
پژوهشهای محیط زیست  انجمن ارزیابی محیط زیست علمی پژوهشی
علوم محیطی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
علوم وتکنولوژی محیط زیست  دانشگاه آزاداسلام ی  با همکاری انجمن محیط زیست ایران علمی پژوهشی
محیط زیست جانوری  شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش علمی پژوهشی
محیط زیست و توسعه  انجمن ارزیابی محیط زیست   علمی ترویجی
محیط شناسی  دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران علمی پژوهشی
International Journal of Environmental Research بین المللی تحقیقات محیطی  دانشگاه تهران  با همکاری انجمن ارزیابی محیط زیست علمی پژوهشی
International Journal of Environmental Science and Technology - بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست  انجمن محیط زیست ایران علمی پژوهشی
Global Journal of Environmental Science and Management- انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران علمی پژوهشی
دانشگاه تهران و همکاری انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران Pollution علمی پژوهشی
Environmental Energy and Economic Research-انجمن اقتصاد انرژی ایران علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
نیوار سازمان هواشناسی کشور علمی ترویجی

فنی و مهندسی

عنوان نشریه اعتبار
الکترومغناطیس کاربردی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) با همکاری انجمن جنگال ایران علمی پژوهشی
انرژی ایران  کمیته ملی انرژی ج. ا.ا علمی ترویجی
پردازش سیگنال پیشرفته - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
پردازش علائم و داده ها  پژوهشکده پردازش داده علمی پژوهشی
رادار – دانشگاه جامع امام حسین(ع) علمی پژوهشی
سد و نیروگاه برق آبی – انجمن برق آبی ایران علمی پژوهشی
علوم رایانشی- انجمن انفورماتیک ایران علمی ترویجی
کنترل-  انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران علمی پژوهشی
کنترل صنعتی - انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران علمی ترویجی
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران  انجمن مهند سی بهره وری صنعت برق ایران علمی پژوهشی
محاسبات نرم  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی ترویجی
مدلسازی در مهندسی  دانشگاه سمنان علمی پژوهشی
مهندسی و مدیریت انرژی  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
مهندسی برق مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
مهندسی برق و الکترونیک ایران  انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران علمی پژوهشی
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر  جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی
هوش محاسباتی در مهندسی برق و کامپیوتر  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
Amirkabir International Journal of Electrical and Electronic Engineering     ( امیرکبیر سابق)  دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی پژوهشی
Amirkabir International Journal of Modeling, Identification,         (امیرکبیر سابق)  دانشگاه صنعتی امیرکبیر        Simulation & Control علمی پژوهشی

CSI Journal on Computer Science and Engineering- - انجمن کامپیوترایران

توضیح: این نشریه قبلا با عنوان علوم و مهندسی کامپیوتر از شماره تابستان 82 تا بهار 89 دارای اعتبار علمی پژوهشی بوده است. این نشریه مجددا با عنوان انگلیسی فوق دارای اعتبار علمی –پژوهشی می باشد

علمی پژوهشی
   Energy Equipment and Systems- دانشگاه تهران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering مهندسی برق و الکترونیک  دانشگاه علم و صنعت علمی پژوهشی
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Electrical Engineering   علوم و تکنولوژی  مهندسی برق - دانشگاه شیراز علمی پژوهشی

International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization-دانشگاه سیستان و بلوچستان

علمی پژوهشی
International Journal of Information and Communication - پژوهشگاه فضای مجازی Technology Research (IJICTR)   علمی پژوهشی
Journal of Communication Engineering – دانشگاه شاهد علمی پژوهشی
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining دانشگاه صنعتی شاهرود علمی پژوهشی
Journal of Algorithms and Computation- دانشگاه تهران علمی پژوهشی
Journal of Information Systems and Telecommunication پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی  با همکاری انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران علمی پژوهشی

Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

علمی پژوهشی
Journal of Computer and Knowledge Engineering- دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
Journal of Computing and Security –  دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن رمز ایران علمی پژوهشی
Journal of Energy Management and  Technology- انجمن علمی انرژی ایران علمی پژوهشی
Journal of Operation and Automation in Power Engineering-دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران علمی پژوهشی
Majlesi Journal of Electrical Engineering- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی "
The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران علمی پژوهشی
 Scientia Iranica دانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
پدافند غیرعامل  دانشگاه جامع امام حسین(ع) علمی ترویجی
پدافند غیرعامل و امنیت دانشکده علوم و فنون فارابی علمی ترویجی

علوم و فناوری پیشرفته دفاعی  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

علمی پژوهشی
علوم و فناوری های پدافند نوین  جامع امام حسین(ع)ا همکاری دانشگاه ها و مراکز دیگر علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق)  دانشگاه علم و صنعت علمی پژوهشی
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید – دانشگاه بوعلی سینای همدان با همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران علمی پژوهشی
توسعه تکنولوژی صنعتی- پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی علمی ترویجی
رشد فناوری  مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) علمی ترویجی
علوم و فناوری نساجی – موسسه نساجی امروز علمی ترویجی
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران  انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران علمی پژوهشی
مدیریت زنجیره تامین – دانشگاه امام حسین (ع) علمی ترویجی
مهندسی ساخت و تولید انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران علمی پژوهشی
مهندسی صنایع (دانشکده فنی سابق) دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مهندسی صنایع و مدیریت (شریف سابق)  دانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی
مهندسی و مدیریت کیفیت – مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان علمی پژوهشی
International Journal of Industrial Engineering مهندسی صنایع  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب علمی پژوهشی
International Journal of Industrial Engineering and Productional Research - بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق)- دانشگاه علم و صنعت علمی پژوهشی
International Journal of Supply and Operations Management-دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی
Journal of Industrial and Systems Engineering مهندسی صنایع و سیستم ها  انجمن مهندسی صنایع ایران علمی پژوهشی
Journal of Industrial Engineering and management Studies- مرکز مطالعات مدیریت ایران علمی پژوهشی
Journal of optimization in Industrial Engineering – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
اساس  انجمن مهندسین عمران ایران   علمی پژوهشی
پژوهشنامه حمل و نقل  دانشگاه علم وصنعت ایران علمی پژوهشی
تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
جاده  دانشگاه علم و صنعت ایران علمی ترویجی
سازه و فولاد  انجمن سازه های فولادی ایران علمی پژوهشی
علوم و فنون نقشه برداری (مهندسی نقشه برداری سابق)  انجمن مهندسی نقشه برداریو ژئوماتیک ایران اردیبهشت علمی پژوهشی
فناوری حمل و نقل  وزارت راه و ترابری  با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ایران علمی ترویجی
مصالح و سازه های بتنی – انجمن علمی بتن ایران علمی پژوهشی
مهندسی ترافیک  سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران علمی ترویجی
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی – دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن تونل ایران علمی پژوهشی
مهندسی حمل و نقل  انجمن مهندسی حمل و نقل ایران  با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران علمی پژوهشی
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل – دانشگاه سمنان علمی پژوهشی
مهندسی سازه و ساخت – انجمن مهندسی سازه ایران علمی پژوهشی
مهندسی عمران شریف ویژه مهندسی عمران سابق)  دانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی
مهندسی عمران فردوسی (دانشکده مهندسی سابق)   دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق)  دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی پژوهشی
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق)   دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری قطب علمی فناوری اطلاعات مکانی علمی پژوهشی
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی  انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران علمی پژوهشی
هیدرولیک  انجمن هیدرولیک ایران علمی پژوهشی
Advances in Railway Engineering- انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران علمی پژوهشی
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) آسیایی مهندسی عمران - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن علمی پژوهشی
Civil Engineering Infrastructures دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
International Journal of Advanced Strutural Engineering – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران جنوب   علمی پژوهشی
International Journal of Civil Engineering   بین المللی مهندسی عمران  دانشگاه علم و صنعت  با همکاری انجمن مهندسی عمران علمی پژوهشی
International Journal of Energy and Environmental Engineering  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری انجمن احتراق ایران علمی پژوهشی
International Journal of Optimization in Civil Engineering     دانشگاه علم و صنعت  با همکاری قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه علمی پژوهشی
International Journal of Transportation Engineering- پژوهشکده حمل و نقل- پارسه با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Science & Technology-Transaction of Civil Engineering علوم و تکنولوژی  مهندسی عمران - دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
Journal of Hydraulic Structure-دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری انجمن هیدرولیک ایران علمی پژوهشی
Journal of Railway Research –   دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری قطب حمل و نقل علمی پژوهشی
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering –    دانشگاه سمنان   علمی پژوهشی
Numerical Methods in Civil Engineering- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی علمی پژوهشی
نام نشریه اعتبار
امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات – انجمن رمز ایران علمی ترویجی
رایانش نرم و فناوری اطلاعات  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-  با همکاری انجمن اطلاعات و ارتباطات علمی پژوهشی
صنعت و توسعه فناوری  وزارت صنایع و معادن-  با همکاری جمعیت ایرانی پیشبرد  - ارتباط صنعت و دانشگاه علمی ترویجی
فناوری آموزش  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی علمی پژوهشی
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران  انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران علمی پژوهشی
ماشین و پردازش تصویر- انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران بینایی     علمی پژوهشی
تحقیق در عملیات  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات Iranian Journal of Operations Research علمی پژوهشی
Journal of Information Systems and Telecommunication-پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی  با همکاری انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
انرژیهای تجدید پذیر و نو – انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران علمی ترویجی
تحقیقات موتور  شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو علمی پژوهشی
دانش و فناوری هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر علمی پژوهشی
سوخت و احتراق  انجمن احتراق ایران علمی پژوهشی
روشهای عددی در مهندسی (استقلال سابق)  دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی
صوت و ارتعاش – انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران علمی پژوهشی
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک ( دانشکده مهندسی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
علوم و فناوری فضایی  انجمن هوا فضای ایران  با همکاری پژوهشگاه هوا فضا علمی پژوهشی
علوم و فنون بسته بندی  دانشگاه جامع امام حسین ( ع)  با همکاری انجمن نگهداری و تعمیرات ایران علمی ترویجی
فناوری آزمونهای غیر مخرب – انجمن بازرسی غیر مخرب ایران علمی ترویجی
فناوری در مهندسی هوافضا - پژوهشگاه هوافضا علمی ترویجی
مکانیک سازه ها و شاره ها  دانشگاه صنعتی شاهرود  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مکانیک سیالات و آیرودینامیک – دانشگاه جامع امام حسین ( ع) علمی پژوهشی
مکانیک هوا فضا  دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی
مهندسی ساخت و تولید – انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران علمی پژوهشی
مهندسی شناورهای تندرو- دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) علمی ترویجی
مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق)  دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی پژوهشی
مهندسی مکانیک  انجمن مهندسی مکانیک ایران علمی ترویجی
مهندسی مکانیک ایران  انجمن مهندسی مکانیک ایران علمی پژوهشی
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
مهندسی مکانیک شریف (شریف ویژه مهندسی مکانیک سابق)  دانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی
مهندسی مکانیک مدرس (فنی ومهندسی مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
مهندسی هوانوردی  دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری  با همکاری انجمن هوافضا   علمی پژوهشی
Energy Equipment and Systems- دانشگاه تهران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Mechanical Engineering مهندسی مکانیک  انجمن مهندسی مکانیک ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Mechanical Engineering علوم و تکنولوژی  مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی علمی پژوهشی
International Journal of Automotive Engineering مهندسی خودرو  دانشگاه علم و صنعت  با همکاری انجمن مهندسی خودرو ایران علمی پژوهشی
International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی علمی پژوهشی
Journal of Aerospace Science and Technology علوم و تکنولوژی هوا فضا  انجمن هوا فضای ایران علمی پژوهشی
Journal of Applied and Computational Mechanics-دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM"مکانیک سیالات کاربردی  انجمن فیزیک ایران علمی پژوهشی
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی علمی پژوهشی
Journal of Computing and Security – دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن رمز ایران علمی پژوهشی
Journal of Computational Applied Mechanics-    دانشگاه تهران علمی پژوهشی
Journal of Solid Mechanics مکانیک جامدات  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک علمی پژوهشی
دانشگاه بوعلی سینا -    JouHrnal of Stress Analysis علمی پژوهشی
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics- انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران علمی پژوهشی
Mechanics of Advanced Composite Structures- دانشگاه سمنان علمی پژوهشی
Transport Phenomena in Nano and Micro Scales- دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
مهندسی پزشکی زیستی  انجمن مهندسی پزشکی ایران علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
بسپارش- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران علمی ترویجی
پژوهش نفت  پژوهشگاه صنعت نفت علمی پژوهشی
ژئومکانیک نفت انجمن ژئومکانیک نفت ایران علمی پژوهشی
صنعت لاستیک  شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک علمی ترویجی
علوم و تکنولوژی پلیمر  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران علمی پژوهشی
علوم و فناوری رنگ  پژوهشکده صنایع رنگ علمی پژوهشی
علوم و فناوری نساجی – موسسه نساجی امروز علمی ترویجی
علوم و مهندسی جداسازی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران علمی پژوهشی
فرآیند نو  شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی علمی ترویجی
فناوریهای نوین غذایی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران علمی پژوهشی
مطالعات در دنیای رنگ  پژوهشکده صنایع رنگ  با همکاری انجمن صنایع رنگ ایران علمی ترویجی
مهندسی شیمی ایران  انجمن مهندسی شیمی ایران علمی ترویجی
مهندسی گاز ایران – انجمن مهندسی گاز ایران علمی ترویجی
Advances in Environmental Technology-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Chemical Engineering مهندسی شیمی  انجمن مهندسی شیمی ایران علمی پژوهشی
    Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی علمی پژوهشی
Progress in Color, Colorants and Coatings فناوری در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهندها  پژوهشکده صنایع رنگ ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology- دانشگاه صنعت نفت علمی پژوهشی
 Iranian Polymer Journal- پلیمر  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران علمی پژوهشی
Gas Processing- (پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی
Journal of Chemical and Petroleum Eng "JCHPE" مهندسی شیمی و نفت (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
Journal of Gas Technology - انجمن مهندسی گاز ایران علمی پژوهشی
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology- دانشگاه خلیج فارس علمی پژوهشی
Journal of Particle Science and Technology- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران علمی پژوهشی
  Journal of Petroleum Science and Technology  پژوهشگاه صنعت نفت علمی پژوهشی

Journal of Textiles and Polymers انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران

علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن- دانشگاه یزد علمی پژوهشی
زمین شناسی مهندسی  انجمن زمین شناسی مهندسی ایران علمی پژوهشی
ژئومکانیک نفت – انجمن ژئومکانیک نفت ایران "
مکانیک سنگ- انجمن مکانیک سنگ ایران علمی پژوهشی
مهندسی معدن  انجمن مهندسی معدن ایران علمی پژوهشی
International Journal of Mining and Geo-Engineering مهندسی زمین و معدن (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
Journal of Mineral Resources Engineering مهندسی منابع معدنی – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) علمی پژوهشی
Journal of Mining and Environment – محیط و معدن  دانشگاه صنعتی شاهرود  با همکاری انجمن مهندسی معدن ایران علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
تحقیق و توسعه مواد پرانرژی  انجمن علمی مواد پرانرژی علمی ترویجی
ریخته گری  انجمن ریخته گران ایران علمی ترویجی
سرامیک ایران  انجمن سرامیک ایران علمی ترویجی
علم و مهندسی سرامیک  انجمن سرامیک ایران علمی پژوهشی
علوم و مهندسی سطح ایران  انجمن علوم وتکنولوژی سطح ایران علمی پژوهشی
علوم و مهندسی خوردگی  انجمن خوردگی ایران علمی پژوهشی
علوم و فناوری جوشکاری ایران- انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران علمی پژوهشی
علوم و فناوری کامپوزیت- دانشگاه علم و صنعت با همکاری قطب علمی مکانیک جامدات و انجمن علمی کامپوزیت ایران علمی پژوهشی
ف رآیندهای نوین در مهندسی مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی علمی پژوهشی
مواد پرانرژی  انجمن مواد پرانرژی علمی پژوهشی
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق)  دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی
مواد پیشرفته و پوششهای نوین - انجمن علمی رنگ ایران       علمی پژوهشی
مواد نوین  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  با همکاری انجمن آهن و فولاد ایران علمی پژوهشی
مواد و فناوریهای پیشرفته – پژوهشگاه مواد و انرژی علمی پژوهشی
مهندسی متالورژی  انجمن مهندسی متالورژی ایران علمی ترویجی
علمی پژوهشی
مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
نانو مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود علمی پژوهشی
Advanced Ceramics Progress پژوهشگاه مواد و انرژی با همکاری انجمن سرامیک ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Materials Science and Engineering علوم و مهندسی مواد  دانشگاه علم و صنعت  با همکاری انجمن مهندسی متالوژی و انجمن سرامیک ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Materials Forming- دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
International Journal of Engineering بین المللی مهندسی  پژوهشگاه مواد و انرژی علمی پژوهشی
International Journal of Iron & Steel Society of Iran بین المللی آهن و فولاد  انجمن آهن و فولاد ایران علمی پژوهشی
Journal of Advanced Materials and Processing- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با همکاری انجمن آهن و فولاد ایران علمی پژوهشی
Journal of Renewable Energy and Environment- پژوهشگاه مواد و انرژی با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران علمی پژوهشی
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
Progress in Biomaterials- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات علمی پژوهشی
عنوان نشریه اعتبار
رشد فناوری  مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) علمی ترویجی
کارافن – دانشگاه فنی و حرفه ای علمی ترویجی
 

هنر

عنوان نشریه اعتبار
اثر – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علمی ترویجی
پژوهش هنر- دانشگاه هنر اصفهان علمی ترویجی
تئاتر – انجمن هنرهای نمایشی ایران علمی پژوهشی
جلوه هنر  دانشگاه الزهرا (س) علمی ترویجی
کیمیای هنر – پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر علمی پژوهشی
گلجام  انجمن علمی فرش ایران      sid.ir علمی پژوهشی
مطالعات تطبیقی هنر  دانشگاه هنراصفهان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مطالعات هنر اسلامی  موسسه مطالعات هنر اسلامی      علمی ترویجی
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی  دانشگاه هنر علمی پژوهشی
نامه هنرهای نمایشی و موسیقی – دانشگاه هنر علمی پژوهشی
نگره  دانشگاه شاهد علمی پژوهشی
هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا سابق)   پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی پژوهشی
هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا سابق)  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی پژوهشی

منابع طبیعی: آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

عنوان نشریه اعتبار
آبخیزداری ایران  انجمن آبخیزداری ایران علمی پژوهشی
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علمی پژوهشی
پژوهشهای آبخیزداری (پژوهش و سازندگی سابق)  وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی
تحقیقات مرتع و بیابان ایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران  با همکاری انجمن مرتعداری ایران علمی پژوهشی
ترویج و توسعه آبخیزداری – انجمن آبخیزداری ایران علمی ترویجی
سامانه های سطوح آبگیر باران – انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران علمی ترویجی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر علمی پژوهشی
مرتع  انجمن مرتعداری ایران علمی پژوهشی
مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مدیریت اراضی-  موسسه تحقیقات  خاک و آب علمی ترویجی
مدیریت بیابان – انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران علمی پژوهشی
مهندسی اکوسیستم بیابان – دانشگاه کاشان  علمی پژوهشی
مهندسی و مدیریت آبخیز – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری علمی پژوهشی
Desert- مرکز تحقیقا ت بین المللی بیابان دانشگاه تهران   علمی پژوهشی
Environmental Resources Research- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی پژوهشی
Journal of Rangeland Science دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد علمی پژوهشی

معماری

عنوان نشریه اعتبار
باغ نظر  خصوصی علمی پژوهشی
پژوهشهای معماری اسلامی – دانشگاه علم و صنعت با امتیاز قطب علمی معماری اسلامی علمی پژوهشی
صفحه دانشگاه شهید بهشتی     sid.ir علمی پژوهشی
مدیریت شهری  پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی علمی پژوهشی
مرمت و معماری ایران  دانشگاه هنر اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مسکن و محیط روستا  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی علمی پژوهشی
مطالعات شهر ایرانی  اسلامی  پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مطالعات شهری دانشگاه کردستان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
مطالعات معماری ایران  دانشگاه کاشان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا سابق)  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی پژوهشی
معماری و شهرسازی آرمان شهر  شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر  Sid.ir علمی پژوهشی
معماری و شهرسازی ایران- انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران علمی پژوهشی
منظر- مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر علمی ترویجی
نامه معماری و شهرسازی  دانشگاه هنر علمی پژوهشی
نقش جهان (مطالعات نظری و فناوری نوین در شهرسازی ایرانی و اسلامی)- دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
نگارینه(هنر اسلامی) دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علمی فرش ایران علمی ترویجی
هویت شهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning دانشگاه علم و صنعت علمی پژوهشی
Space Ontology International Journal-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین علمی پژوهشی

کشاورزی

♦آب و خاک       ♦اقتصاد کشاورزی       ♦اکولوژی       ♦باغبانی       ♦بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی       ♦جنگلداری       ♦زراعت       ♦شیلات       ♦صنایع چوب و کاغذ       ♦صنایع غذایی       ♦علوم ترویج       ♦علوم دام       ♦گیاه پزشکی       ♦مکانیزاسیون کشاورزی

عنوان نشریه اعتبار
آب و توسعه پایدار- دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آبنا مشهد علمی ترویجی
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
آبیاری و زهکشی  انجمن آبیاری و زهکشی ایران علمی پژوهشی
پژوهش آب ایران  دانشگاه شهرکرد علمی پژوهشی
پژوهش آب در کشاورزیعلوم خاک و آب سابق)  مؤسسه تحقیقات خاک و آب) علمی پژوهشی
پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ساب ق)  دانشگاه گرگان علمی پژوهشی
پژوهشهای خاک ( علوم خاک و آب سابق)  مؤسسه تحقیقات خاک و آب علمی پژوهشی
تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
تحقیقات کاربردی خاک – دانشگاه ارومیه علمی پژوهشی
دانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
زیست شناسی خاک – انجمن علوم خاک ایران علمی پژوهشی
حفاظت منابع آب و خاک  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق)  دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی
علوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
کیفیت خاک و محیط زیست- دانشگاه تهران – قطب علمی بهبود کیفیت خاک و تغذیه گیاهی علمی پژوهشی
مدیریت آب در کشاورزی – انجمن علمی آبیاری و زهکشی ایران علمی ترویجی
مهندسی آبیاری و آب ایران  انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران علمی پژوهشی
مهندسی منابع آب  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی
مدیریت آب و آبیاری – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
مدیریت خاک و تولید پایدار  انجمن علوم خاک ایران علمی پژوهشی
هواشناسی کشاورزی – انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران علمی پژوهشی
 
عنوان نشریه اعتبار
اقتصاد کشاورزی و توسعه  وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی
اقتصاد کشاورزی  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران علمی پژوهشی
اقتصاد و توسعه کشاورزی ( علوم و صنایع کشاورزی سابق)   دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
تحقیقات اقتصاد کشاورزی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران پردیس کشاورزی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
 
عنوان نشریه اعتبار
اکوبیولوژی تالاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز علمی پژوهشی
بوم شناسی کاربردی (علوم و فنون کشاورزی ایران سابق)  دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی
اکوهیدرولوژی – دانشگاه تهران با همکاری انجمن آبخیزداری ایران علمی پژوهشی
بوم شناسی کشاورزی  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
حفاظت زیست بوم گیاهان- دانشگاه گنبد کاووس علمی پژوهشی
خشکبوم  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
کشاورزی بوم شناختی  انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران علمی پژوهشی
Caspian Journal of Environmental Sciences -علوم محیطی خزر  دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
Ecopersia –  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
 
عنوان نشریه اعتبار
تحقیقات گیاهان دارویی و معطرایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی پژوهشی
رستنیها  وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی
علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
علوم و فنون باغبانی ایران  انجمن باغبانی ایران علمی پژوهشی
علوم و فنون کشت های گلخانه ای  دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی
Journal of Ornamental Plants دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی پژوهشی
Journal of Nuts- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان علمی پژوهشی

International Journal of Horticultural Science and Technology-پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با همکاری انجمن علوم باغبانی ایران

علمی پژوهشی
 
عنوان نشریه اعتبار
بیوتکنولوژی کشاورزی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران علمی پژوهشی
زیست فناوری گیاهان زراعی  دانشگاه پیام نور  با همکاری دانشگاه و موسسات دیگر علمی پژوهشی
فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی سابق )  دانشگاه های منطقه غرب علمی پژوهشی
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی  انجمن ایمنی زیستی ایران علمی پژوهشی
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی پژوهشی
ژنتیک نوین  انجمن ژنتیک ایران علمی پژوهشی
Iranian Journal Of Genetics and Plant Breeding- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران علمی پژوهشی
Journal of Plant Molecular Breeding پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان علمی پژوهشی
پژوهشهای ژنتیک گیاهی دانشگاه لرستان علمی پژوهشی
 
عنوان نشریه اعتبار
اکوفیزیولوژی گیاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان علمی پژوهشی
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق)  مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران علمی پژوهشی
به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر سابق)  مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی پژوهشی
به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر سابق)  مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی پژوهشی
پژوهش علفهای هرز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی پژوهشی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علمی پژوهشی
پژوهشهای پنبه ایران- موسسه تحقیقات پنبه ایران علمی پژوهشی
پژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق ) دانشگاه گرگان علمی پژوهشی
پژوهشهای حبوبات ایران  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی
پژوهشهای زراعی ایران  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
پژوهش های زعفران – دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران علمی پژوهشی
تحقیقات غلات – دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
تنشهای محیطی در علوم زراعی  دانشگاه بیرجند علمی پژوهشی
تولیدات گیاهی (علمی کشاورزی)  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
تولید گیاهان زراعی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات علمی پژوهشی
تولید محصولات زراعی و باغی – دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی
چغندرقند  مؤسسه تحقیقات چغندرقند علمی پژوهشی
دانش علفهای هرز ایران  انجمن علوم علفهای هرز ایران علمی پژوهشی
زراعت (پژوهش و سازندگی سابق)   وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی
زراعت دیم ایران – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات علمی پژوهشی
زراعت و فناوری زعفران – دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران علمی پژوهشی
علوم زراعی ایران  انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات علمی پژوهشی
علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
علوم و تحقیقات بذر ایران- دانشگاه گیلان با همکاری انجمن مرتعداری ایران علمی پژوهشی
علوم و فناوری بذر ایران – انجمن بذر ایران با همکاری موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال علمی پژوهشی
فناوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی سابق)-دانشگاههای منطقه غرب کشور علمی پژوهشی
فیزیولوژی گیاهان زراعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز علمی پژوهشی
Crop Breeding Journal (نهال و بذر سابق)  مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی پژوهشی
 International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی پژوهشی
Journal of Agricultural Science and Technology-علوم و فناوری کشاورزی  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
Journal of Plant Physiology and Breeding فیزیولوژی و اصلاح گیاهان (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر علمی پژوهشی
 
عنوان نشریه اعتبار
آبزیان زینتی – انجمن علمی ماهیان زینتی علمی ترویجی
پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی- دانشگاه گنبد کاووس علمی پژوهشی
توسعه آبزی پروری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان علمی پژوهشی
شیلات (منابع طبیعی ایران سابق)   دانشگاه تهران علمی پژوهشی
علمی شیلات ایران  مؤسسه تحقیقات شیلات ایران علمی پژوهشی
علوم آبزی پروری- انجمن آبزی پروری ایران علمی پژوهشی
علوم و فنون شیلات – دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
International Journal of Aquatic Biology- انجمن ماهی شناسی ایران با همکاری دانشگاه تهران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Fisheries Sciences- علوم شیلات  مؤسسه تحقیقات شیلات ایران علمی پژوهشی
بهره برداری و پرورش آبزیان  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی ترویجی
 
عنوان نشریه اعتبار
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی علمی پژوهشی
پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران علمی پژوهشی
فرآوری و نگهداری مواد غذایی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران علمی پژوهشی
علوم و صنایع غذائی ایران  انجمن علوم وصنایع غذایی ایران علمی پژوهشی
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی - انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند علمی ترویجی
نوآوری در علوم و فناوری غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با همکاری انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران علمی پژوهشی
Applied Food Biotechnology- انستیتو تغذیه ای و صنایع غذایی کشور  
 
عنوان نشریه اعتبار
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورز ی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی علمی پژوهشی
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری علمی ترویجی
روستا و توسعه  جهاد کشاورزی علمی پژوهشی
علوم ترویج و آموزش کشاورزی  انجمن ترویج و آموزش کشاورزی علمی پژوهشی
کارآفرینی در کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی ترویجی
nternational Journal of Agricultural Management and Development- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری انجمن اقتصاد کشاورزی ایران علمی پژوهشی
 
عنوان نشریه اعتبار
پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی پژوهشی
پژوهشهای تولیدات دامی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علمی پژوهشی
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
پژوهشهای علوم دامی ایران  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
تحقیقات تولیدات دامی- دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
تولیدات دامی (کشاورزی سابق)  مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران علمی پژوهشی
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق)  وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
علوم و فنون زنبور عسل  انجمن زنبور عسل ایران علمی ترویجی
Iranian Journal of Applied Animal Sciences دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی پژوهشی
Journal of Live Stock Science and Technology دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری انجمن علوم دامی علمی پژوهشی
Journal of Ruminants Health Research- دانشگاه شهید چمران اهواز قطب علمی بهداشت و بیماریهای گاومیش علمی پژوهشی
Poultry Science Journal- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی پژوهشی
 
عنوان نشریه اعتبار
آفات و بیماریهای گیاهی  مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی علمی پژوهشی
بیماریهای گیاهی  انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران علمی پژوهشی
پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی ( دانش کشاورزی سابق)-دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
تحقیقات آفات گیاهی – دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
دانش بیماری شناسی گیاهی – دانشگاه یاسوج علمی ترویجی
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
مهارزیستی در گیاه پزشکی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با همکاری انجمن بیماری شناسی گیاهی علمی پژوهشی
نامه انجمن حشره شناسی ایران  انجمن حشره شناسی ایران علمی پژوهشی
Journal of Crop Protection- دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
Journal of Insect Biodiversity and Systematics- انجمن حشره شناسی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
Persian Journal of Acarology - انجمن کنه شناسی ایران علمی پژوهشی
 

دامپزشکی

عنوان نشریه اعتبار
آسیب شناسی درمانگاهی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی
التیام – انجمن جراحی دامپزشکی ایران علمی ترویجی
بهداشت مواد غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی
پاتوبیولوژی مقایسه ای  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی
تحقیقات دامپزشکی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
دامپزشکی ایران  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی
دامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابق)   وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران – دانشگاه شهرکرد علمی پژوهشی
میکروبیولوژی دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار علمی پژوهشی
میکروب شناسی مواد غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با همکاری انجمن میکروب شناسی ایران علمی پژوهشی
Archives of Razi Institute - مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی علمی پژوهشی
Iranian Journal of Aquatic Animal Health – قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران علمی پژوهشی
 Iranian Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی  دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
Iranian Journal of Veterinary Medicine- بین المللی تحقیقات دامپزشکی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
Iranian Journal of Veterinary Surgery (ggvs) - جراحی دامپزشکی  انجمن جراحی دامپزشکی ایران علمی پژوهشی
Veterinary Research Forum - دانشگاه ارومیه علمی پژوهشی
Journal of Ruminants Health Research-دانشگاه شهید چمران اهواز قطب علمی بهداشت و بیماری های گاومیش علمی پژوهشی