فهرست انجمن‌های علمی

کمیسیون انجمنهای علمی ایران  وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  فهرست انجمن های علمی را در 5 گروه تنظیم کرده است :

 

گروه‌ انجمن علوم پایه 

 
شناسه انجمن عنوان فارسی تاریخ ثبت پایگاه اینترنتی
ASO1 انجمن آمار ایران ۱۳۷۲/۴/۲۱ www.irstat.ir
ASO3 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ۱۳۸۴/۵/۲۳ www.iors.ir
ASO4 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ۱۳۸۳/۵/۱۰ www.cmsi.ir
ASO5 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران ۱۳۸۲/۲/۲ www.isobc.org
ASO7 انجمن جراحی دامپزشکی ایران ۱۳۸۳/۸/۳ www.ivsa.ir
ASO15 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران ۱۳۸۹/۶/۲۸ www.irps.org.ir
ASO8 انجمن دیرینه شناسی ایران ۱۳۸۵/۳/۳۱ www.paleos.ir
ASO9 انجمن ریاضی ایران ۱۳۵۰/۹/۲۵ www.ims.ir
ASO10 انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۷۴/۲/۳۱ www.geosociety.ir
ASO11 انجمن زمین شناسی نفت ایران ۱۳۸۴/۱۲/۱ www.ispg.ir
ASO12 انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۲/۳/۳۰ www.ibs.org.ir
ASO13 انجمن ژئوفیزیک ایران ۱۳۵۵/۷/۱۷ www.nigs.ir
ASO14 انجمن ژنتیک ایران ۱۳۸۰/۴/۳ www.Genetics.ir
ASO17 انجمن سنجش از دور ایران ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ irss.sbu.ac.ir
ASO18 انجمن سیستم های فازی ایران ۱۳۸۳/۵/۱۸ www.fuzzy.ir
ASO19 انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران ۱۳۸۲/۸/۴ www.mathhouse.org
ASO20 انجمن شیمی ایران ۱۳۸۲/۴/۱۷ www.ics-iran.org
ASO21 انجمن فیزیک ایران ۱۳۷۲/۴/۶ www.psi.ir
ASO23 انجمن نجوم ایران ۱۳۷۵/۹/۳ www.asi.ir
ASO24 انجمن هسته ای ایران ۱۳۵۴/۸/۲۵ www.nsi.ir

 

گروه‌ انجمن علوم انسانی  

 
    شناسه انجمن عنوان فارسی تاریخ ثبت پایگاه اینترنتی
    ASO115 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ www.tellsi.org
    ASO116 انجمن آینده نگری ایران ۱۳۸۷/۵/۲۱ -
    ASO117 انجمن اسلام و توسعه اقتصادی ایران ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ www.iedsa.org
    ASO118 انجمن اقتصاد اسلامی ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۱ www.ieaoi.ir
    ASO119 انجمن اقتصاد انرژی ایران ۱۳۷۳/۱۲/۷ www.iraee.org
    ASO120 انجمن اقلیم شناسی ایران ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ iaca.mihanblog.com/
    ASO122 انجمن انسان شناسی ایران ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ www.asi.org.ir
    ASO121 انجمن انقلاب اسلامی ایران ۱۳۸۷/۳/۲۲ www.aeeei.ir
    ASO125 انجمن ایرانی تاریخ اسلام ۱۳۸۸/۴/۲۳ www.sih.ir/np
    ASO123 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ www.iranethics.ir
    ASO124 انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ www.ishistory.ir
    ASO125 انجمن ایرانی تاریخ فلسفه ۱۳۸۷/۸/۱۱ www.mullasadra.org
    ASO126 انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ۱۳۷۲/۱۲/۲ www.isoed.org.ir
    ASO127 انجمن ایرانی جرم شناسی ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ www.Criminology.ir
    ASO128 انجمن ایرانی حقوق جزا ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ www.penal.ir
    ASO130 انجمن ایرانی روابط بین الملل ۱۳۸۶/۹/۱۱ www.iisa.ir
    ASO129 انجمن ایرانی روانشناسی ۱۳۸۱/۶/۲۴ www.iranapsy.ir
    ASO131 انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ۱۳۸۳/۲/۱۶ www.arabiciran.ir
    ASO132 انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۳/۴/۲۴ www.irasis.ir
    ASO133 انجمن ایرانی مطالعات زنان ۱۳۸۰/۵/۱۱ www.iraws.ir
    ASO134 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ۱۳۸۰/۷/۱۹ www.iauns.org
    ASO135 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 0 www.iaocsc.ir
    ASO136 انجمن بازاریابی ایران ۱۲۸۰/۹/۲۳ www.ismi.ir
    ASO137 انجمن بازرگانی ایران ۱۲۸۰/۹/۲۳ www.isca.ir
    ASO140 انجمن پژوهش های آموزشی ایران ۱۳۷۹/۲/۱۴ www.iera.org.ir
    ASO138 انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ۱۳۸۲/۱۲/۱۹ www.iapess.ir
    ASO139 انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ۱۳۸۴/۵/۱۰ www.ispl.ir
    ASO142 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران ۱۳۸۶/۶/۳۱  
    ASO141 انجمن جامعه شناسی ایران ۱۳۸۰/۳/۵ www.isa.org.ir
    ASO143 انجمن جغرافیائی ایران ۱۳۵۲/۴/۵ www.iga.ir
    ASO144 انجمن جمعیت شناسی ایران ۱۳۸۱/۱۰/۲ www.populationassociation.ir
    ASO146 انجمن حسابداری ایران ۱۳۷۶/۶/۳۰ www.iranianaa.ir-www.iranianaa.com
      انجمن حقوق پزشکی ایران ۱۳۸۹/۷/۳ www.iranmedicallaw.com
    ASO148 انجمن حقوق مالکیت فکری ایران 0 iripiaw.ir
    ASO149 انجمن حکمت و فلسفه ایران ۱۳۷۷/۹/۲۳ www.irip.ir
    ASO151 انجمن روان شناسی اجتماعی ایران ۱۳۸۲/۳/۱۷ www.iranianasp.org
    ASO152 انجمن روان شناسی ایران ۱۳۷۴/۶/۳۰ www.iranpa.org
    ASO153 انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران ۱۳۸۴/۸/۸ www.sbu.ac.ir
    ASO154 انجمن زبان شناسی ایران ۱۳۸۱/۱۰/۱۳ www.Lsi.ir
    ASO155 انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران ۱۳۸۰/۸/۲۲ www.anjomanfarsi.com
    ASO156 انجمن زبان و ادبیات فرانسه ایران ۱۳۸۳/۸/۱۸ www.aillf.net
    ASO157 انجمن ژئوپلیتیک ایران ۱۳۸۲/۳/۳۱ www.iag.ir
    ASO158 انجمن عرفان اسلامی ایران ۱۳۸۵/۲/۲۶ -
    ASO159 انجمن علمی اولیاء و مربیان ایران ۱۳۸۳/۵/۶  
    ASO160 انجمن علوم سیاسی ایران ۱۳۸۳/۸/۲۶ www.ipsa.ir
    ASO161 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ۱۳۸۳/۱۱/۷ -
    ASO162 انجمن علوم مدیریت ایران ۱۳۷۶/۱/۲۵ www.iams.ir
    ASO163 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران 0  
    ASO164 انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ۱۳۸۱/۱۲/۱۳ www.ilisa.ir
    ASO165 انجمن کودکان استثنایی ایران 0  
    ASO166 انجمن مدیریت اجرائی ایران ۱۳۷۶/۶/۱۶ www.iema.ir
    ASO167 انجمن مدیریت ایران ۱۳۴۷/۹/۵ www.iranmanagement.org
    ASO168 انجمن مدیریت راهبردی ایران ۱۳۸۲/۵/۶ www.isms91.ir-
    ASO170 انجمن مشاوره ایران ۱۳۷۶/۴/۷ www.ircounseling.org
    ASO171 انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران ۱۳۸۰/۴/۱۱ www.icsa.org.ir
    ASO172 انجمن مطالعات خانواده در ایران ۱۳۸۴/۶/۳۰ paaknahad.ir
    ASO173 انجمن معارف اسلامی ایران ۱۳۸۲/۲/۲۲ www.Anjomanmaaref.com
    ASO174 انجمن نقد ادبی ایران 0 www.iaalc.com
    ASO114 انجمن «آموزش عالی» ایران ۱۳۸۲/۶/۲۳  

گروه‌ انجمن  بین رشته ای 

 
    شناسه انجمن عنوان فارسی تاریخ ثبت پایگاه اینترنتی
    ASO186 انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ۱۳۹۲/۲/۷ www.istd.ir
    ASO2 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ۱۳۸۳/۵/۴ www.opsi.ir
    ASO175 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ۱۳۸۲/۶/۱۸ www.iraneia.ir
    ASO177 انجمن انرژی ایران ۱۳۸۴/۱/۲۱ www. Iranea.ir
    ASO178 انجمن ایمنی زیستی ایران ۱۳۸۲/۸/۴ www.biosafetysociety.ir
    ASO179 انجمن بیوانفورماتیک ایران ۱۳۸۵/۳/۷ www.ibis.org.ir
    ASO180 انجمن بیوتکنولوژی ایران ۱۳۷۶/۱۰/۲۱ www.iribs.org
    ASO181 انجمن ترویج علم ایران ۱۳۸۰/۲/۱۵ www.popscience.org.ir
    ASO16 انجمن خلاء ایران ۱۳۸۳/۳/۲۳ www.vsi.ir
    ASO184 انجمن سیستمهای هوشمند ایران ۱۳۸۷/۵/۱۳ isssi.ir
    ASO186 انجمن علوم ایمنی ایران ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ www.Issa.ac.ir
    ASO188 انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران 0 www.iiei.ir
    ASO189 انجمن کیفیت ایران ۱۳۸۱/۸/۸ www.irsq.org
    ASO190 انجمن محیط زیست ایران ۱۳۷۴/۲/۱۲ www.irsen.org
    ASO191 انجمن مدیریت پروژه ایران ۱۳۸۴/۵/۱۵ www.ipma.ir
    ASO169 انجمن مدیریت فناوری ایران ۱۳۸۲/۳/۱۰  
    ASO192 انجمن مهندسی ارزش ایران ۱۳۸۲/۲/۹ www.sive.org
    ASO193 انجمن نانوفناوری ایران ۱۳۸۲/۴/۴  
    ASO194 انجمن هواشناسی ایران ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ www.imsf.ir
    ASO182 جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه ۱۳۸۴/۵/۱۵ www.sanat-daneshgah.com
    ASO183 جمعیت توسعه علمی ایران ۱۳۸۴/۲/۱۷ asdi.irost.org
    ASO185 شورای انجمن های علمی ایران ۱۳۸۲/۹/۲۴ www.cisa.ir

گروه‌ انجمن   فنی و مهندسی 

 
    شناسه انجمن عنوان فارسی تاریخ ثبت پایگاه اینترنتی
    ASO25 انجمن آهن و فولاد ایران ۱۳۷۹/۸/۹ www.ISSIRAN.com
    ASO28 انجمن احتراق ایران ۱۳۸۱/۱۲/۷ ici.org.ir
    ASO29 انجمن الکتروشیمی ایران ۱۳۸۴/۴/۲۵ www.iranecs.ir
    ASO26 انجمن انرژی خورشیدی ایران ۱۳۷۳/۸/۷ www.irses.ir
    ASO27 انجمن انفورماتیک ایران ۱۳۶۲/۸/۲۵ www.isi.org.ir
    ASO30 انجمن برقابی ایران ۱۳۸۲/۸/۱۳ hydropower.org.ir
    ASO32 انجمن تاسیسات حرارتی و برودتی ایران 0 ................
    ASO31 انجمن تونل ایران ۱۳۸۰/۷/۲۹ www.irta.ir
    ASO33 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ www.iwnt.com
    ASO35 انجمن حمل و نقل هوایی ایران 0 .....
    ASO36 انجمن خودروهای گاز سوز ایران ۱۳۸۴/۷/۵ www.ingva.ir
    ASO37 انجمن خوردگی ایران ۱۳۷۲/۱۰/۱۵ www.ica.ir
    ASO39 انجمن رمز ایران ۱۳۸۰/۱/۲۱ www.isc.org.ir
    ASO38 انجمن ریخته گری ایران ۱۳۵۹/۲/۸ www.irfs.ir
    ASO40 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران ۱۳۸۷/۷/۷ www.ireg.ir
    ASO41 انجمن ژئوتکنیک ایران 0 ......................-
    ASO42 انجمن سازه های فولادی ایران ۱۳۸۳/۸/۲۰ www.isss.ir
    ASO43 انجمن سرامیک ایران ۱۳۷۶/۹/۸ www.icers.org
    ASO44 انجمن صنایع رنگ ایران ۱۳۷۶/۵/۱۲  
    ASO45 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران ۱۳۷۳/۵/۱۹ surface-society.ir
    ASO46 انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۷۳/۴/۱۴ www.iranfsta.com
    ASO47 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ www.itast.org
    ASO48 انجمن علوم و فنون دریایی ایران ۱۳۷۳/۳/۳۱ www.ismst.ir
    ASO49 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران ۱۳۷۷/۱۱/۲۶ www.ipsts.ir
    ASO50 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران ۱۳۷۳/۴/۱۲ www.iranwra.com
    ASO51 انجمن فرش ایران ۱۳۸۱/۱۱/۸ www.Icsa.ir
    ASO52 انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران ۱۳۸۶/۸/۲۱ www.IC4I.ir
    ASO53 انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ۱۳۸۳/۵/۱۰ www.iranaict.com
    ASO55 انجمن کامپیوتر ایران ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ www.csi.org.ir
    ASO54 انجمن لجستیک ایران ۱۳۸۴/۳/۴ www.ils.ir
    ASO56 انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران 0 .....-
    ASO57 انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایران ۱۳۸۱/۱۲/۲۱ www.iranrd.net
    ASO58 انجمن معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۱/۸/۲۴ www.iust.ac.ir/index.php?sid=69&slc_lang=fa
    ASO60 انجمن مکاترونیک ایران ۱۳۸۴/۴/۱۵ www.iranmechatronic.ir
    ASO59 انجمن مکانیک سنگ ایران ۱۳۷۸/۲/۸ .irsrm.netwww
    ASO61 انجمن مواد پر انرژی ایران ۱۳۸۲/۱۱/۲۹ www.Isaem.org
    ASO62 انجمن موتور ایران 0 .....-
    ASO63 انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ www.iaeee-iran.org
    ASO64 انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران ۱۳۸۲/۷/۱۳ www.iranipa.com
    ASO65 انجمن مهندسی پزشکی ایران ۱۳۸۳/۸/۱ www.isbme.org
    ASO34 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ۱۳۸۵/۲/۲۶ www.iste.ir
    ASO67 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ۱۳۸۰/۱۲/۸ www.Railassociation.ir
    ASO66 انجمن مهندسی خودرو ایران ۱۳۸۲/۱۱/۵  
    ASO68 انجمن مهندسی دریایی ایران ۱۳۷۸/۲/۱۶ www.iraname.irوwww.marinenews.ir
    ASO69 انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران ۱۳۷۳/۹/۱۵ www.isce-ir.com
    ASO70 انجمن مهندسی روسازی ایران ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ www.peai.ir
    ASO71 انجمن مهندسی زلزله ایران ۱۳۷۴/۱/۱۹ www.ieea.ir
    ASO72 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران ۱۳۸۱/۱۱/۲۰ www.smeir.org
    ASO73 انجمن مهندسی شیمی ایران ۱۳۷۱/۹/۴ www.Che.ir
    ASO74 انجمن مهندسی صنایع ایران ۱۳۷۸/۱۲/۲۹ www.iiie.ir
    ASO75 انجمن مهندسی عمران ایران ۱۳۷۳/۱۲/۲۵ isce.aut.ac.ir
    ASO76 انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران 0 www.isice.ir
    ASO77 انجمن مهندسی گاز ایران ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ www.irangi.org
    ASO78 انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران ۱۳۷۹/۱۱/۵ www.isamme.ir
    ASO79 انجمن مهندسی متالورژی ایران ۱۳۷۲/۲/۲۱ www.imes.ir
    ASO80 انجمن مهندسی معدن ایران ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ www.Irsme.com
    ASO81 انجمن مهندسی مکانیک ایران ۱۳۷۰/۸/۱۹ www.isme.ir
    ASO82 انجمن مهندسی نفت ایران ۱۳۸۲/۵/۱۸ www.aaahoo.com
    ASO83 انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ۱۳۸۲/۱۱/۴ www.issge.ir
    ASO85 انجمن نگهداری و تعمیرات ایران ۱۳۸۴/۱۱/۱۷ www.irma.ir
    ASO86 انجمن هوافضای ایران ۱۳۷۹/۱/۱۵ www.ias.ir
    ASO87 انجمن هیدرولیک ایران ۱۳۷۳/۹/۲۹ www.iha.ir

 

گروه‌ انجمن  کشاورزی 

 
    شناسه انجمن عنوان فارسی تاریخ ثبت پایگاه اینترنتی
    ASO88 انجمن آبخیزداری ایران ۱۳۷۷/۷/۱۳ www.wmsi.ir
    ASO89 انجمن آبیاری و زهکشی ایران 0 www.IJID.org
    ASO90 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۷۳/۳/۱۷ www.iranianaes.ir
    ASO91 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۷۱/۱۲/۳ www.ips.ir
    ASO94 انجمن پروتئومیکس ایران ۱۳۸۵/۹/۱۱ www.proteomics.irوwww.iranianproteomicssociety.ir
    ASO92 انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران ۱۳۷۳/۱۱/۵ www.aeea.ir
    ASO93 انجمن توسعه روستایی ایران 0 www.aeea.ir
    ASO95 انجمن جنگلبانی ایران ۱۳۸۲/۲/۲۰ www.sfairan.com
    ASO98 انجمن حشره شناسی ایران ۱۳۴۹/۲/۹ www.entsociran.ir
    ASO99 انجمن زنبور عسل ایران ۱۳۸۴/۴/۱۸ www.Asiran.ir
    ASO100 انجمن علوم باغبانی ایران ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ www.irshs.org
    ASO101 انجمن علوم خاک ایران 0 www.soiliran.org
    ASO102 انجمن علوم دامی ایران ۱۳۸۴/۹/۲۲ /isasutcan.ut.ac.ir
    ASO103 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۷۷/۳/۱۶ www.agrobreed.ir
    ASO104 انجمن علوم علف های هرز ایران 0 www.ISWS.IR
    ASO106 انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران ۱۳۸۴/۴/۷ www.isawpi.ir
    ASO105 انجمن علوم و فناوری غلات ایران 0  
    ASO107 انجمن کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۴/۴/۴ www.agroecology.ir
    ASO108 انجمن کنه شناسی ایران 0  
    ASO109 انجمن گیاهان دارویی ایران ۱۳۸۴/۸/۲۳ www.imps.ir
    ASO111 انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران 0  
    ASO110 انجمن مرتعداری ایران ۱۳۷۹/۹/۲۷ www.iransrm.ir
    ASO112 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران ۱۳۸۱/۹/۱۷ www.isiwe.ir
    ASO113 انجمن هلشتاین ایران ۱۳۸۳/۳/۲۳ www.iranholstein.com
    ASO96 جمعیت فناوری نیشکر ایران ۱۳۸۷/۱/۱۷ www.irssci.com
      فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۸۸/۸/۲۷ www.ispp.iut.ac.ir