نام آوران تعلیم و تربیت

مقدمه

تعلیم و تربیت یکی از مسائل مهم جوامع بشری است که همواره مورد توجه اندیشمندان و متفکران قرار گرفته و بسیاری از صاحبنظران بزرگ این رشته در طول تاریخ با ارائه نظرات و دیدگاه های ارزشمند خود، تعلیم و تربیت جهانی را تحت تاثیر قرار داده و منشا تحولات بزرگ در آن شده اند. مجموعه حاضر با هدف شناساندن تفکر و دیدگاه بزرگان تعلیم و تربیت ایران از گذشته تا به امروز که در تمدن ایرانی- اسلامی دارای نظریه و رویکرد روان‌شناختی و تربیتی بودند و همچنین معرفی روان‌شناسان و مربیان بزرگ تعلیم و تربیت جهان، تهیه شده است. در این مجموعه ذیل نام هر اندیشمند، ضمن اشاره ای کوتاه به زندگی نامه، نظریه ها او در عرصه  تعلیم و تربیت با زبانی ساده ارائه می‌شود. در انتخاب این بزرگان، گستره‌ی نفوذ و تاثیر، نوآوری و خلاقیت در ارائه‌ی نظریه‌ای روان‌شناختی و تربیتی، مد نظر قرار گرفته است.

 

 

ابوعلی سینا

   غزالی

  خواجه نصیرالدین طوسی

  سهروردی

سعدی