پیام روز

 

    پیشرفت در علم و دانش

وسیله عزت یک کشور است

رهبر انقلاب اسلامی

22بهمن 1397