پیام روز

                                                                     سقراط حکیم: سعادت بشری در گرو کتاب