بررسی میزان توجه به شاخصهای اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی در محتوای برنامة درسی دورة ابتدایی و شیوة آموزش معلمان

در عصر توسعه که نیاز جامعه به شهروندانی با سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر توسعة متناسب با فرهنگ بومی خود
مبرم است، روزآمدکردن آموزش و ایجاد تغییرات در برنامههای درسی آنها متناسب با شاخصهای اقتصادیِ سبک
زندگی امری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان انطباق محتوا و اجرای برنامة درسی دورۀ ابتدایی با
شاخصهای اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است
و برای گردآوری دادهها از پرسشنامة محققساخته و تحلیل محتوای کتابهای درسی استفاده شده است. پژوهش
روی نمونه ای متشکل از معلمان مناطق 2,6و12(176= n ) شهر تهران و کتابهای درسی دورۀ ابتدایی در سال
1393-94 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان توجه معلمان به آموزش شاخصهای - تحصیلی 39
اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی از دیدگاه خودشان بیشتر از متوسط بوده است؛ البته بیشترین
توجه در بعد شناختی و کمترین توجه در بعد رفتاری بوده است. محتوای برنامة درسی دورۀ ابتدایی به مقولة تلاش و
پشتکار بیشترین توجه را و به مقولة پرهیز از مصرفگرایی کمترین توجه را داشته است.
واژه های کلیدی: برنامة درسی، دورۀ ابتدایی، شاخص اقتصادی، سبک زندگی، توسعة اسلامی- ایرانی.

 

سال نشر: 
1396