طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران

هدف تحقیق طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی می باشد. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شد که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش، روش داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات و داده های لازم از صاحبنظران و مدیران ستادی آموزش و پرورش کشور ایران جمع آوری و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس یافته های روش داده بنیاد، «حکمرانی تربیتی خوب»به عنوان مقوله محوری، بر مبنای شرایط علی «مدیریت مشارکتی و برنامه ریزی غیرمتمرکز» و از طریق راهبردهای «سیاستهای محیط کلان و برقراری عدالت در آموزش و منابع» با در نظر گرفتن "تقویت زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی و سرمایه گذاری آموزشی" محقق می شود و منجر به تحقق "پیامدهای اثربخش بودن نظام آموزشی، رشد و توسعه آموزشی و ارتقای رتبه در مجامع بین المللی" می گردد. همچنین نتایج اعتباریابی نشان داد که اثر مستقیم مدیریت مشارکتی و برنامه ریزی غیرمتمرکز بر پاسخگویی صریح، در سطح مثبت و معنادار است. همچنین اثر مستقیم پاسخگویی صریح، ایجاد اعتماد و وفاق اجتماعی، حکمرانی مبتنی بر قانون، زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی، سرمایه گذاری آموزشی، عدم اعتقاد به تفویض اختیار و عوامل سیاسی بر سیاستهای محیط کلان در سطح معنادار و اثر مستقیم پاسخگویی صریح، ایجاد اعتماد و وفاق اجتماعی، حکمرانی مبتنی بر قانون، زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی، سرمایه گذاری آموزشی، عدم اعتقاد به تفویض اختیارو عوامل سیاسی بر برقراری عدالت در آموزش و منابع نیز در سطح معنادار است.

سال نشر: 
1398