تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن کریم

تربیت اخلاقی یکی از مهم ترین موضوعات عصر حاضر است که بسیار مورد توجه دانشمندان، محققان، اساتید دانشگاه و مربیان مدارس قرار گرفته است؛ اما به اندازه ای که در دین مقدس اسلام به اخلاق و تربیت اخلاقی توجه شده، در ادیان و مکاتب دیگر چنان توجهی به آن نشده است؛ به طوری که یکی از مهم ترین اهداف نزول قرآن کریم تربیت اخلاقی، تهذیب انسان و پرورش افراد آراسته به فضایل اخلاقی است. این امر به قدری مهم است که قرآن کریم تقوا و خصلت های اخلاقی را ملاک ارزش انسان می داند.در بین مباحث تربیت اخلاقی، روش های تربیت مهم ترین بخش تربیت اخلاقی است و موفقیت مربی، در گرو روش هایی است که برای رسیدن به اهداف تربیت اخلاقی به کار می بندد. قرآن کریم منبعی بی پایان برای روش های تربیت اخلاقی است و با مطالعه و استفاده از آن می توان روش های ارزشمندی برای تربیت اخلاقی استخراج کرد و در اختیار مربیان و والدین قرار داد.

سال نشر: 
1397