مدرسه کاوی برای مدیران مدارس: ‌111 نکته کاربردی برای مدیریت در مدارس متفاوت و موفق

کتاب حاضر برآمده از نگاه فرهنگی و روانشناختی نویسنده به مدرسه و حساسیت های او درباره ی مسائل تربیتی و آموزشی است. وی با اتکا به تجارب سال ها حضور در مدارس گوناگون، کتاب ها و مقالات متعدد و همچنین مشارکت در پژوهش ها و مطالعاتی در خصوص مدارس موفق، نکات ریز و درشتی را مورد توجه قرار داده است که مطالعه آن ها برای مدیران مدارس جالب و کاربردی خواهد بود. این کتاب، راهنمایی برای نگاه متفاوت به مدرسه و جزییات و زوایای پنهان آن است. 111 نکته کتاب در قالب 10 فصل به اضافه یک نکته آخر، آمده است. هر فصل با یک خودارزیابی به پایان می رسد که به مدیر و تیم مدیریتی کمک می کند بر اساس نکات مطرح شده به بررسی وضعیت خود و مدرسه بپردازند.

سال نشر: 
1398