مبانی طراحی آموزشی

نویسنده در این کتاب به بیان مباحث اصلی و کلی در طراحی آموزشی پرداخته وخواننده با مطالعه این کتاب، با طراحی آموزشی بیشتر آشنا شده و جغرافیای علمی آن را بهتر درک می کند. این کتاب طرح الگوهای طراحی آموزشی، فرایند و عناصر طراحی آموزشی را به شیوه های مختلف به تصویر می کشد. از سوی دیگر به سبب طرح مباحث نوین در آموزش از جمله یادگیری الکترونیکی، کتاب حاضر می کوشد مباحث سودمندی در این زمینه تدارک ببیند. مطالعه کتاب  به متخصصان علوم تربیتی به ویژه طراحان آموزشی و متخصصان فناوری آموزشی، کارشناسان آموزش در سازمانها و مراکز مختلف آموزشی، دانشجویان رشته علوم تربیتی، کارآموزان دوره های تربیت معلم، معلمان و مربیان، و همه کسانی که به طریقی با طراحی آموزش سرو کار دارند، توصیه می شود. برای کسانی که قصد دارند با دانش پایه و چهارچوب طراحی آموزشی آشنا شوند، مطالعه این کتاب سودمند خواهد بود.

سال نشر: 
1398