علیه اخبار جعلی

اخبار جعلی تاریخی به بلندای قدمت بشر دارد. اما چه آنهایی که به لحاظ قدمت به متأخر بودن اخبار جعلی باور دارند و چه دیگرانی که به سابقه متقدم و دیرپای این اخبار مؤمن‌اند، به‌طور قطع در یک موضوع اتفاق‌نظر دارند و آن این‌که در دوران پسا انقلاب دیجیتال، عواملی چون پیچیده شدن روابط انسانی، پیشرفت فناوری وکثرت رسانه‌ها  موجبات فزونی اهمیت و اثرگذاری اخبار جعلی را بیش ‌از پیش مهیا و امکان رشد حداکثری آن را تسریع کرده است. کتاب در تلاش است تا به‌موازات تبیین مسائلی جدید چون هوش مصنوعی و متاورس، به معرفی شیوه‌های شناسایی و مبارزه با اخبار جعلی از ابعاد نرم‌افزاری، میان‌افزاری و مغزافزاری بپردازد. کتاب حاضر شامل: 16 نوشتار از مجموعة مطالب تألیف و ترجمه شدة مؤلف طی سال‌های 1400 تا 1402 ‌ است.

سال نشر: 
1402