تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه ای) در جمهوری اسلامی ایران

کتاب حاضر به ‌منظور ارتباط فکری خوانندگان(به ‌ویژه دانشجومعلمان) با مباحث فلسفه تربیت رسمی و عمومی درکشور نگاشته شده است. این اثر با بازآرایی و بازنویسی(همراه با افزایش و کاهش) متن فصل دوم کتاب "مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی"، می‌کوشد تا موقعیت یادگیری مناسبی را ایجاد کند تا خوانندگان به ‌بحث و فحص درباره مسائل فلسفه تربیت مدرسه‌ای متناسب با فرهنگ و شرایط خاص ایران پرداخته و همراه با تجربه فلسفه ورزی  به درک بهتری از  چیستی، چرایی و چگونگی تربیت مدرسه‌ای نایل آیند. 

سال نشر: 
1400