سیر تحول نظام آموزشی ایران

امروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیشرفت های صنعتی،  گرایش به سازمان های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است.به حدی که یکی از شاخص های مهم هر جامعه را وسعت دامنه وظایف آموزش و پرورش می دانند.آموزش و پرورش باید به رشد قوه قضاوت صحیح، مسئولیت پذیری، خود آگاهی و ایجاد روحیه خلاق، نقاد و متفکر در برخورد با مسائل فردی و اجتماعی بپردازد و مهم تر از همه،
رسالت هدایت تکامل فردی و اجتماعی را به نحو احسن به انجام برساند. هدف اصلی از تدوین این کتاب آشنا کردن خوانندگان به مجموعه ای از مفاهیمی است که مستقیم یا غیر مستقیم به آموزش مربوط می شوند.

سال نشر: 
1396