نگاهی نو به تحلیل برنامه درسی: گامی به سوی ایده معلمان مولف

کتاب حاضر در شش فصل با ساختاری از کل به جزء تهیه و تالیف شده است. چرا که برنامه درسی، جزئی از کل نظام آموزشی است. همچنین از ویژگی های خاص این کتاب، تاکید بیشتر آن بر شناخت و آگاهی نسبت به برنامه درسی و تار و پود و عناصرآن است، نه تحلیل محتوا و روش های آن.

همچنین علاوه بر کتاب درسی، به مواد آموزشی دیگر همچون مجله، فیلم و نرم افزار آموزشی و دیگر اجزای بسته آموزشی و شاخص های ارزیابی آنها نیز پرداخته شده است. در فصل آخر نیز تدوین یک واحد درسی تشریح شده است که می تواند زمینه را برای آشنایی هرچه بیشتر معلمان و کارشناسان حوزه مربوط با فرایند تالیف را فراهم نماید.

سال نشر: 
1398