تربیت دینی کودک

آیت الله حائری شیرازی از نادر متفکرانی است که با شناخت غرب و علوم غربی و داشتن مبناهای فکری متقن که برخاسته از ژرف نگری ایشان در اسلام است, توانسته اند راه حل های اساسی مبتنی بر اسلام در عرصه های مختلف اقتصادی و فرهنگی ارائه دهند. کتاب حاضر بازنویسی گفتارهای ایشان در بیش از 70 جلسه « درس تربیت » با حضور دانشجویان علوم تربیتی است که می توان آن را «مقدمه ای بر تربیت», به خصوص تربیت کودکان دانست و حاوی دیدگاه هایی عملی و برخاسته از اسلام است که جای آن در میان دیدگاه های رنگارنگ علوم غربی خالی است. لذا هریک از این دیدگاه هامی تواند موضوع تحقیقی جداگانه برای دیگر دانش پژوهان باشد و راهگشای طریقی نو در تربیت شود.

این کتاب در 5 بخش تنظیم شده است

بخش اول جهان بینی تربیتی

بخش دوم دین و تعلیم و تربیت

بخش سوم تربیت بر مبنای فطرت

بخش چهارم عوامل تربیت

بخش پنجم روش های سوء تربیتی

سال نشر: 
1398