تاریخ جامع فلسفه(مقدمه)

با توجه به تاثیر دامنه دار فلسفه و حکمت بر فرهنگ و تمدن بشری، باید به فلسفه و تاریخ آن از دریچه یی عمیق نگریست و تاثیر آن بر روی جوامع بشری و برعکس تاثیرپذیری آن از حرکات و تغییرات اجتماعی بشر را همچون متن اصلی تاریخ بشری لحاظ کرد؛ چراکه تفکر بشری هیچگاه از تاریخ خود جدا نبوده است. از اینرو فلسفه باید همواره با تاریخ خود آموخته شود و پیش برود وگرنه ایستا بوده و از سیر تاریخی انسان بدور خواهد ماند.

 کتاب تاریخ جامع فلسفه (مقدمه و کلیات) مدخلی است که تلنگری به ما می زند که به فلسفه و آغاز ظهور فلسفه چگونه نگاه کنیم. بخش اعظم این اثر توجه به بنیاد فلسفه است.

سال نشر: 
1397