آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان

گذراندن دوره پیش دبستانی، کودک را آماده برقراری روابط با دیگر همسالان و مربیان خود می­کند و زمینه یادگیری جدی در او را به وجود می آورد. کتاب حاضر به بررسی آموزش وپرورش در دوره پیش از دبستان پرداخته است، کتاب در چهار فصل تنظیم و در فصل اول به بررسی نظریه­های رشد و یادگیری کودکان پرداخته است، در فصل دوم دوره پیش دبستانی و ویژگیهای آن بیان ودر فصل سوم به برنامه درسی پیش از دبستان اختصاص دارد. در فصل چهارم بازی در دوره پیش از دبستان مطرح گردیده است.

سال نشر: 
1398
ناشر: