راهنمای فراسکاتی: رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD‌) برای ارزیابی فعالیتهای پژوهش و توسعه تجربی ‌2015

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از روش‌ها و رهنمودهایی است که به منظور سامان‌دهی به فعالیت‌های پژوهش و توسعه (R&D)، با مشارکت و تلاش‌های مستمر کارشناسانی از بسیاری کشورها، در سازمان جهانی همکاری و توسعة‌ اقتصادی(OECD)  تدوین شده است. مطالب راهنما شامل تعریف مفاهیم و تعیین شاخص‌های مرتبط با R&D، راهکارهای گردآوری آمار و شناسایی و طبقه‌بندی و دامنة شمول عوامل‌ِ دخیل در فعالیت‌های R&D، یعنی منابع انسانی و مالی، نهادهای حامی و مجری، و هزینه‌های این فعالیت‌ها است. هدف اصلی طراحان و تهیه‌کنندگان این راهنما – از جمله تحلیل‌گران حوزه‌های اقتصاد، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذارانِ عرصه‌های علم و فنّاوری و نوآوری، و پژوهشگران و متخصصان دیگر – دستیابی به ملاک‌ها و معیارهای مشترک برای ارزیابی و سنجش و مقایسة بین‌المللی فعالیت‌های پژوهش و توسعه، به نحوی هماهنگ با ملاحظات جهانی‌سازی این فعالیت‌ها بوده است. در بسیاری از بخش‌های این کتاب به وفور به موضوعاتی چون تأمین منابع مالی، و به‌خصوص برآورد هزینه‌ها و حتی مقررات مالیاتی فعالیت‌های R&D پرداخته شده است. این همه حکایت از آن دارد که امروزه باید فعالیت‌های پژوهش و توسعه را – چه در بخش دولتی و آموزش عالی، و چه در بخش خصوصی- نوعی سرمایه‌گذاری مالی تلقی کرد، سرمایه‌گذاری‌ای که عواید آن در توسعة اقتصادی و بنابراین در رفاه اجتماعی کشورها روز به روز بیشتر پدیدار می‌شود.

سال نشر: 
1396