برنامه درسی اوان کودکی: برنامه ریزی، سنجش و اجرا

امروزه دیگر سؤال از "چرایی" و یا ضرورت آموزش به کودکان خردسال، پرسش هوشمندانه ای نیست چرا که پاسخ روشن است. مطالعات به خوبی نشان دادند تجارب یادگیری کودکان در سال های آغازین زندگی، عمیقاً بر رشد و تحول آن ها در آینده تأثیر می گذارد. مهم ترین پرسش در حوزه آموزش و پرورش و یا تربیت اوان کودکی، پرسش از "چگونگی" است؛ این که چگونه می توان بهترین و با کیفیت ترین فرصت های یادگیری را برای رشد و تحول همه جانبه کودکان فراهم ساخت؟ رویکردها و الگوهای متعددی برای برنامه درسی اوان کودکی وجود دارند که هریک از آن ها پاسخ متفاوتی برای این پرسش ارائه دادند. نویسندگان کتاب حاضر، معتقدند دیدگاه فرهنگی- تاریخی بهترین چارچوب نظری برای طراحی و تدوین برنامه درسی اوان کودکی است. دو فصل اول کتاب مسئله "چیستی" و یا به عبارتی، تعریف و ماهیت برنامه درسی اوان کودکی را مطرح می سازد و تلاش شده است تا از طریق معرفی الگوها و رویکردهای برنامه درسی اوان کودکی و همچنین بررسی برنامه درسی اوان کودکی در چند کشور دنیا، به خواننده کمک کند تا به فهم روشنی از چیستی برنامه درسی اوان کودکی دست یابد. نویسندگان از فصل سوم، ضمن نقد و بررسی دیدگاه های رقیب و رایج در برنامه درسی اوان کودکی به خصوص دیدگاه روش مناسب به لحاظ تحولی (DAP )، مؤلفه ها و عناصر برنامه درسی اوان کودکی را از منظر نظریه فرهنگی- تاریخی موردبحث قرار می دهند و تلاش می کنند تا بر اساس یافته های تجربی و ارائه تبیین های علمی، از این نظریه برای طراحی و تدوین برنامه درسی اوان کودکی دفاع کنند.

سال نشر: 
1398