برنامه درسی پنهان؛ با نگاهی به دیدگاه اسلام

برنامه درسی پنهان از موضوعات نسبتا نوینی است که در دهه هفتاد قرن بیستم وارد ادبیات تعلیم و تربیت گردید. این اصطلاح به کلیه تاثیرات و پیامدهایی که به طور ضمنی و پنهانی در خلال آموزش، بر نگرش ها، بینش ها، عادت ها و رفتارهای یادگیرندگان ایجاد می شود و چه بسا خود یادگیرندگان و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت چندان متوجه آن نشوند، اشاره دارد. در این پژوهش نویسنده بر آن است تا ضمن بیان چیستی و اهمّیت برنامه درسی پنهان و پیشنه آن، ابعاد و قلمرو، دیدگاه های مربوط به آن، عوامل موثر و شیوه ارزیابی آن را نیز مورد بررسی قرار دهد. ویژگی این اثر آن است که برای اولین بار این موضوع را با رویکرد اسلامی مورد بررسی قرار داده و دیدگاه اسلام و نیز تاثیر برنامه درسی پنهان در تربیت دینی را ارائه نموده است.

سال نشر: 
1396