روش های تربیت اجتماعی در خانواده و شاخص های آن

اثر حاضر گامی در مسیر تربیت اجتماعی برداشته و به روش‌های تربیت در این ساحت پرداخته است. در این کتاب، روش‌های تربیت اجتماعی در چهار مرحله سنی؛ یعنی دوره کودکی، نوجوانی، جوانی وبزرگسالی مطرح و شاخص‌های تربیتی آن استخراج شده است. مباحث این اثر در پنج فصل تدوین یافته است. ابتدا مفاهیم بنیادی بررسی و روش‌های اسلامی تربیت در مراحل مختلف سنی تبیین شده است. سپس روش‌های تربیت اجتماعی کودک بررسی شده است. در ادامه از میان روش‌های ممکن در تربیت اجتماعی نوجوان «الگودهی»، «گفتگو»، «مشارکت‌دهی» و «نظارت» کاربرد بیشتری دارد. در فصل بعدی، «عبرت‌دهی»، «تعمیم» و «درگیرسازی» برای تربیت جوانان پیشنهاد شده و در نهایت نیز به تربیت اجتماعی بزرگسالان پرداخته شده است.

سال نشر: 
1394