فرهنگ خلاقیت: شیوه های پرورش خلاقیت دانش آموزان

خلاقییت، آفرینندگی و نو آوری، مهم ترین و اساسی ترین قابلیت انسان و بنیادی ترین عاملی است که در همه ابعاد و جوانب زندگی او نقش حیاتی ایفا می کند. می توان گفت "خلاقیت و نو آوری" موهبتی است که کما بیش در وجود همه انسان ها به ودیعه گذاشته شده است. خوشبختانه امروز، این موهبت چندان مورد توجه مربیان، معلمان، والدین و کارگزاران آموزشی قرار گرفته است که آنان را به پرورش خلاقیت در دانش آموزان خود راغب ساخته است.  اثر حاضر به بیان مفهوم و تعریف خلاقیت، فرهنگ خلاقیت و روش های پرورش آن در فرزندان و دانش آموزان، با ارایه راهکارهای عملی، پرداخته و در پایان نیز چند پرسشنامه خلاقیت آورده شده است.

مربیان، معلمان، والدین، دانشجویان و پژوهشگران مطالب مفیدی در این کتاب خواهند یافت.

فهرست مطالب

فصل اول:   ضرورت شناخت خلاقیت، تعاریف.....................................................................1

فصل دوم:  خلاقیت در مرحله کودکی...............................................................................21

فصل سوم:  نقش معلمان در پرورش خلاقیت .....................................................................35

فصل چهارم:  تشویق خلاقیت و تخیل کودکان ....................................................................51

فصل پنجم:  کشف و پرورش خلاقیت ............................................................................61

فصل ششم:  تشخیص دانش آموران خلاق ........................................................................95

فصل هفتم:  راههای توسعه تفکر خلاق ( بیست اصل تورنس) .................................................113

فصل هشتم:  ویژگیهای شخص خلاق ...........................................................................125

فصل نهم:  موانع خلاقیت  ......................................................................................133

فصل دهم:  آزمون خلاقیت، چقدر خلاق هستی..................................................................143

فصل یازدهم:  پرسشنامه خلاقیت عابدی ........................................................................157

فصل دوازدهم:   پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی ..............................................................173

فهرست منابع و کتابنامه ..........................................................................................

 

سال نشر: 
1395
ناشر: