امام خمینی (ره ) در کتاب مطالعات اجتماعی پایه 4-1398