آمار اشاعه گزینشی اطلاعات کتابخانه در سه ماهه پاییز به 643 عنوان رسید

 بخش اطلاع رسانی کتابخانه به جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی اعضا و مراجعین با بهره گیری از پایگاههای اطلاعاتی فارسی مورد اشتراک ، جستجو در اینترنت و تهیه نشریات مورد نیاز کارشناسان، اشاعه گزینشی اطلاعات  را به انجام می رساند. خانم قهرمانی مسئول نشریات و اطلاع رسانی کتابخانه آمار اطلاعات چاپی ارسالی به دفاتر را 143 قطعه چاپی و اطلاعات الکترونیکی را 500 قطعه عنوان کردند.  هدف اصلی اشاعه گزینشی اطلاعات در دسترس قرار دادن مناسب ترین اطلاعات منطبق با حوزه پژوهشی پژوهشگران و صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی در فرآیند یافتن اطلاعات است که در قالبهای معرفی کتاب، چکیده مقاله، فهرست مندرجات نشریه، مجلات چاپی، فهرست کنفرانس ها، معرفی کتاب، مقالات تمام متن و...... انجام می گردد.

آمار اطلاعات چاپی ارسالی به دفاتر و کارشناسی ها:  143 قطعه

آمار اطلاعات الکترونیکی ارسالی به دفاتر و کارشناسی ها: 500 قطعه

نظر شما

Image CAPTCHA