نشست های ترویج دانش- ارائه معرفی کتاب (4)

چهارمین جلسه از سلسه نشست های معرفی آثار همکاران، با ارائه جناب آقای دکتر سیدعلی خالقی نژاد و معرفی کتاب، " آموزش شایستگی محور: مقدمه ای برمفاهیم، دیدگاه ها و الگوها"  که به توصیف و تحلیل ایده های رایج، دیدگاه ها و الگوهای آموزش شایستگی محور می پردازد برگزارشد.

 

نظر شما

Image CAPTCHA