مدیریت خرید منابع درخواستی کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرصت مغتنمی است تا  تازه های بازار نشربررسی ونیازهای اطلاعاتی ارسالی ازدفاترتهیه گردد. بر همین اساس کتابخانه  جهت حضور در نمایشگاه  و خرید منابع  با رعایت خط مشی مجموعه‌سازی برنامه ریزی نموده است.  امکان انتخاب منابع از طریق بروشورهایی که در اول اردیبهشت ماه به گروهها ارسال شده بودبرای کارشناسان فراهم شده است.

نظر شما

Image CAPTCHA