واسپاری منابع کتابخانه معاونت متوسطه به کتابخانه سازمان

مطابق توافق به عمل آمده میان آقای دکتر تورانی ریاست محترم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  و دکتر عمادی ریاست محترم سنجش آموزش و پرورش ، مجموعه منابع کتابخانه  معاونت متوسطه  به سازمان واگذار گردید.در همین راستا مسئولیت اجرایی نقل و انتقال نزدیک به 15هزار جلد کتاب به عهده کتابخانه گذاشته شد و خانم دکتر عینی ریاست اداره کتابخانه به همراه همکاران مجموعه  شرایط  را برای انتقال منابع به همراه تجهیزات کتابخانه ای به  کتابخانه سازمان و دارالفنون مهیا نمودند.

نظر شما

Image CAPTCHA