ارائه خدمات گزینشی اطلاعات به مدیران و اعضاء هیات علمی سازمان

کتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور آگاهی رسانی به مدیران و اعضاء هیات علمی سازمان پیرامون موضوعات تخصصی به ویژه در حوزه علوم تربیتی آخرین مقالات منتشر شده در نشریات تخصصی انگلیسی زبان را هر دوشنبه از طریق اتوماسیون اداری باعنوان اشاعه اطلاعات بخش نشریات ارسال می نماید.

نظر شما

Image CAPTCHA