ترویج فرهنگ کتابخوانی

تعدادی از کتاب های داستانی راه یافته به جشنواره کتاب رشد به صورت گردش در امانت در اختیار فرزندان همکاران که در دوره دوم ابتدایی(پایه های چهارم تا ششم) و متوسطه اول(هفتم تا نهم) مشغول به تحصیل می باشند، قرار می‌گیرد.

در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و تشویق فرزندان همکاران به مطالعه، اداره کتابخانه با همکاری معاونت ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، درنظر دارد تعدادی از کتاب های داستانی راه یافته به جشنواره کتاب رشد را به صورت گردش در امانت در اختیار فرزندان همکاران که در دوره دوم ابتدایی(پایه های چهارم تا ششم) و متوسطه اول(هفتم تا نهم) مشغول به تحصیل می باشند، قرارداده تا پس از مطالعه، نظرات خود را درباره آنها اعلام نمایند.

نظر شما

Image CAPTCHA