مقاله نامه یاددهی- یادگیری: روش ها، راهبرد

کتابخانه و مرکز اسناد با هدف آگاهی رسانی جاری از منابع اطلاعاتی روزآمد مرتبط با اهداف و برنامه‌های سازمان، اقدام به تهیه مقاله نامه‌هایی با موضوعات مربوطه می نماید. در این شماره با توجه به اهمیت مقوله یادگیری، مقالات ارائه شده به موضوع روش ها و راهبردهای یادگیری اختصاص دارد.

فایل تمام متن مقالات از طریق مراجعه به سایت مجلات  و یا تماس با بخش اطلاع رسانی کتابخانه(داخلی460) قابل دسترس است.

نظر شما

Image CAPTCHA