مستند سازی فرآیند تولید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

کتابخانه و مرکزاسناد درراستای سیاست مجموعه سازی، و به منظور گردآوری، سازماندهی، ذخیره و اشاعه اطلاعات پژوهش های انجام گرفته در سازمان؛ با توجه به اهمیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اقدام به مستند سازی کلیه اسناد و مدارک مربوط به فرآیند تولید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نموده است . تدوین سند ملی آموزش و پرورش در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر برمسیر تحولات نظام آموزش و پرورش کشور، و به عنوان پایه، ملاک و راهنمای تصمیم گیری های اساسی برای هدایت و راهبری، نظارت و استقرار نظام آموزش و پرورش کشوردر سطح ملی و با درنظر گرفتن نقش محوری برای ارزشها و باورهای دینی و ملی، بر تدوین مبانی نظری، اهداف واصول نظـام آمـوزش و پـرورش بـر اسـاس فلسفه آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران و اتکاء دیگر عناصر سند ملی( مأموریـت، چالـشها، و راهبردهای نظام آموزش و پرورش)، تحقق تحولات محتوایی و ساختاری، با مشارکت برجسته ترین شخصیت های علمی و صاحب تجربه و بصیرت عملی در سراسر کشور و در بخشهای مختلف تعلیم  و تربیت، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی تهیه گردید.

مجموعه حاضر حاصل بازبینی و ساماندهی ده ها فایل الکترونیکی شامل: مطالعات صورت گرفته در زمینه های مختلف، نتایج مطالعات، اعتباریابی ها، صورت جلسات، پرسشنامه هاو... که توسط جناب آقای دکتر صادق زاده(مسئول کمیته مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش) در اختیار کتابخانه و مرکز اسناد قرار گرفت، می باشد.

. محورهای اصلی این مجموعه عبارتند از:

مجموعه‌ی مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش
فلسفه‌ی تربیت در جمهوری اسلامی ایران
فلسفه‌ی تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران
رهنامه‌ی نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران
سند ملی آموزش و پرورش
حوزه‌ی ساحت‌های تربیت
حوزه‌ی زیر نظام‌های اصلی

امید است این مجموعه راهگشایی باشد در جهت مستندسازی فرایند طی شده برای تولید سند ملی آموزش و پرورش و آگاه سازی جامعه علمی وهمچنین دسترس پذیری این اسناد برای پژوهشگران و علاقمندان این عرصه.

نظر شما

Image CAPTCHA