مدیریت دانش

برگزاری نمایشگاه مدیریت دانش در کتابخانه سازمان

نظر به پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان و لزوم آشنایی هر چه بیشتر کارکنان بامفهوم و نحوه اجرای آن، نمایشگاهی از منابع  با محوریت مدیریت دانش توسط بخش مخزن کتابخانه فراهم آوری گردیده که به صورت دوره ای از طریق ویترین کتابخانه به نمایش گذاشته می شود. هم چنین عناوین این مجموعه در اختیار کارگروه استقرار مدیریت دانش سازمان قرار می گیرد.علاقمندان به استفاده از این منابع می توانند به بخش امانت مراجعه کنند.

اهداف، فواید و روش های مدیریت دانش

از اواخر دهه 90، مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتی، بحث داغ متون مدیریت و دیگر حوزه‌های وابسته بود. این روش، در واقع تکامل دیگر روش‌های مدیریتی است، نه چیزی که ناگهان کشف شده باشد و بتواند طی شش ماه در سازمان پیاده شود. سازمان‌های موفق، دریافته‌اند که دانش، مهمترین دارایی آنهاست و برخی اصول اساسی مدیریت دانش، در کارکنان و سازمان و جود دارد و آنان به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت سازمان می‌نگرند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای به‌کارگیری این نوع مدیریت، هزینه کرده‌اند.