طراحی و اعتبارسنجی، برنامة درسی، شایستگی عمومی، ‌ دورة دوم متوسطة نظری

  هدف تحقیق، طراحی و اعتبارسنجی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه است. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی و داده‌های آن به شیوة میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید .جامعة آماری شامل متخصصان برنامه‌ریزی درسی و همة دبیران و کارشناسان دورة متوسطه نظری استان فارس بود. نمونة آماری در بخش کمّی‌ در دو مرحله انتخاب گردید. در ابتدا ده نفر از متخصصان برنامه‌ریزی درسی به صورت هدفمند انتخاب شدند و سپس از بین همة دبیران و کارشناسان دورة متوسطه نظری استان فارس که در زمینة برنامه‌ریزی درسی صاحب‌نظر بودند هشتاد نفر به عنوان نمونة آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری برای جمع‌آوری داده‌ها، در مرحله کیفی شامل تحلیل محتوای قیاسی و در مرحله کمّی‌ پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن و پایانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش‌نامه 0/92مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی با نظام مقوله‌بندی قیاسی و روش‌های کمی‌ از جمله تحلیل عاملی از طریق نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌های کیفی الگوی طراحی شده ویژگی‌های مرتبط با عناصر اصلی هدف، محتوا، روش و ارزش‌یابی را مورد تأیید قرار داد و یافته‌های کمّی‌ گویای اعتبارسنجی الگوی طراحی شده بود. پس می‌‌توان نتیجه گرفت که برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دورة دوم متوسطه نظری در این پژوهش می‌‌تواند در نظام آموزشی جدید مورد استفاده قرار گیرد.

فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره و شماره :دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، تابستان 1400، ص.74-63

http://etl.journals.pnu.ac.ir

سال نشر: 
1400