نامه هایی به یک وزیر جدید آموزش و پرورش

مدیریت موفق و اثربخش به‌ ویژه در سازمان‌های بزرگ نیازمند بهره‌ مندی از دانش مبتنی بر عمل است که از تلفیق و ترکیب «علم، تجربه و هنر» به دست می‌آید و خود نیازمند بهره‌مندی از تجربه دیگران است. از تجربه کسانی که این مسیر را طی کردند و اندوخته‌های موفق یا ناموفق در کارنامه خود دارند. هر وزیری با طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه متعددی وارد وزارت آموزش و پرورش می‌شود، برای اینکه بتواند این ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه خود را عملی کند به دانش و مهارت‌هایی نیاز دارد که بخشی از آن‌ها در کتاب‌ها و پژوهش‌های علمی قرار دارد، اما برگ برنده وزیران در این امر بهره‌گیری از تجربیات، زندگی‌ وزیران گذشته و حال و افراد نزدیک به آن‌هاست. این کتاب در صدد فراهم کردن تجربیات و بازاندیشی‌های این افراد در کشورهای مختلف است. بازاندیشی‌هایی که برای هر وزیر جدید و دیگر افراد تأثیرگذار در وزارتخانه مفید خواهد بود.

سال نشر: 
1399
ناشر: