پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی(از پیاژه تا عصر حاضر)

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی و روان شناسی ترجمه شده است.این کتاب برای کسانی که به تاریخ تعلیم و تربیت و نظریه پردازان آموزش و پرورش علاقه مندهستند کتابی مرجع است.مؤلف به اختصار شرح حال نویسندگان هر فصل را مرور می کند.نویسنده هر فصل، مقدمه ای از زندگی و اندیشه های یکی از اندیشمندان معاصر تعلیم و تربیترا به دست می دهد که می تواند خوانندگان علاقه مند را به بررسی عمیق تر و مفصل تررهنمون گردد. این کتاب می تواند به عنوان یک منبع آموزشی یا درآمدی بر نظریه تعلیم و تربیت توصیه شود.

سال نشر: 
1391
ناشر: