برنامه درسی و آموزش مفهوم محور (رویکردی به پرورش تفکر)

برنامه ریزی درسی و آموزش مفهوم محور، رویکردی نوین به طراحی برنامه های درسی و آموزش است که از طراحی برنامه های درسی و آموزشی تلفیقی با تاکید بر محور قرار گرفتن مفاهیم به عنوان کانون و یا هسته ی اصلی تلفیق حمایت می کند.برنامه درسی مفهوم محور الگویی سازگار با مغز است که بر یافته های اخیر پژوهشگران علوم اعصاب در باره چگونگی یادگیری مغز مبتنی است. پژوهش های مغز حاکی از آن است که جست و جوی معنا ( ساخت معنا از تجربه ) امری ذاتی است که از طریق الگو سازی رخ می دهد.

سال نشر: 
1394
مترجم: