معلم اخلاق مدار

تدریس هرروز کار پیچیده‌تری می‌شود و انجام مطلوب آن نیازمند دقیق‌ترین معیارهای عملکردی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های دانش حرفه‌ای تدریس، که مورد غفلت قرارگرفته است، دانش اخلاقی می‌باشد. آموزش معلمان و ارتقاء سیاست‌های آموزشی در افزایش شایستگی‌های آن‌ها نقش بسزایی دارد. اگرچه انواع دانش موردنیاز معلمان اهمیت زیادی دارد ولی در این خصوص محدودیتی وجود ندارد. از معلمان خواسته می‌شود که اطلاعات عمیق و جامع‌تری در مورد دانش محتوایی، چگونگی یادگیری و آموزش آن به کودکان کسب کنند. بااین‌حال، به دانش اخلاقی موردنیاز معلمان در تربیت حرفه‌ای (در رابطه با شاگردان، همکاران) بی‌توجهی می‌شود. در این کتاب، نویسنده بااقتدار کامل وارد قلمرو حساس دانش اخلاقی در تدریس می‌شود. معلم اخلاقی هم انگیزه ایجاد می‌کند و هم چالش. این کتاب خواننده را به آینده امیدوارتر می‌سازد؛ چراکه معیارهای اخلاقی و رهنمود‌های عملی خوبی برای تشخیص درست و نادرست برای معلمان فراهم می‌سازد. در اینجا نشان داده خواهد شد که چطور انجمن‌های آموزشی معلمان به تجزیه‌ وتحلیل تجربیات موفق معلمان برای دست‌یابی به نتایج بهتر می‌پردازد تا آن‌ها بتوانند در خصوص معیارهای اخلاقی حرفه خود به توافق دست یابند.

سال نشر: 
1397
ناشر: