هویت هنری و زیبایی‌شناسانه برنامه درسی

یکی از حوزه‌ها و ابعاد جامعه و همچنین وجود انسان بُعد زیبایی‌شناسی و هنر است؛ ازاین‌رو آموزش‌وپرورش که با جامعه و همچنین انسان سروکار دارد، ناگزیر است به این حوزه همچون سایر حوزه‌های اجتماعی و ابعاد وجودی انسان بپردازد.پرداختن به هنر و زیبایی‌شناسی در آموزش‌وپرورش به‌طور عمده با دو رویکرد صورت می‌پذیرد: تربیت هنری و تربیت از طریق هنر. در تربیت هنری، هنر و زیبایی‌شناسی به‌عنوان یک حوزه یادگیری مستقل مطرح است. اما در رویکرد تربیت از طریق هنر، زیبایی‌شناسی و هنر به‌عنوان اساس، پایه و مبنا در طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی یک برنامه‌درسی به کار گرفته می‌شود. کتاب «هویت هنری و زیبایی‌شناسانه برنامه درسی» مفاهیم زیبایی‌شناسی و هنر و همچنین دیدگاه زیبایی‌شناسی مکاتب مختلف فلسفی را بررسی و نحوۀ طراحی برنامۀ درسی مبتنی بر هنر و زیبایی‌شناسی را با ارائۀ الگوی مفهومی تشریح می‌کند. در این کتاب به پاسخ‌گویی سؤال‌هایی مانند «اگر بخواهیم عناصر برنامۀ درسی یک دورۀ تحصیلی یا یک حوزۀ یادگیری را بر اساس زیبایی‌شناسی و هنر تعیین کنیم چه مؤلفه‌ها، اصول و مصادیقی را می‌توان از عالم زیبایی‌شناسی و هنر به عاریت گرفت و در آن عناصر بکار بست؟ » پرداخته شده است.

کتاب حاضر در سه فصل نوشته شده است که فهرست مطالب آن بدین شرح است:

فصل اول: کلیات زیبایی شناسی و هنر
رابطه زیبایی شناسی با هنر

فصل دوم: زیبایی شناسی و هنر از منظر مکاتب مختلف فلسفی
دیدگاه زیبایی‌شناسی افلاطون
دیدگاه زیبایی‌شناسی ارسطو
دیدگاه زیبایی‌شناسی کانت
دیدگاه زیبایی‌شناسی دیویی
زیبایی‌شناسی در اسلام

فصل سوم: برنامه درسی مبتنی بر زیبایی‌شناسی و هنر با تمرکز بر دوره ابتدایی
تربیت و زیبایی‌شناسی و هنر
برنامه‌درسی و زیبایی شناسی و هنر
برنامه‌درسیِ هنر و زیبایی شناسی
برنامه‌درسی مبتنی بر هنر و زیبایی شناسی
سطوح برنامۀ درسی
عناصر برنامۀ درسی

سال نشر: 
1397
ناشر: