مدیریت منابع انسانی در تعلیم و تربیت: زمینه ها، الگوها و اثرات

منظور از مدیریت منابع انسانی، سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد. مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد؛ اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. جایگاه ممتاز و منحصر به فرد آموزش و پرورش به عنوان مهمترین متولی تعلیم و تربیت و عامل توسعه و تسهیل فرایند توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه بر کسی پوشیده نیست. این کتاب که در سه بخش و یازده فصل تدوین شده، به مباحث مهمی همچون جهانی‌شدن، فرهنگ معلمان، توانمندسازی گروه‌ها و تیم‌ها، سازمان‌های حریص، توسعه‌ی حرفه‌ای و... می‌پردازد. «جهانی‌شدن، نظریه‌ی سرمایه‌ی انسانی و مدیریت منابع انسانی»، «مصوبات دولت و ارزش‌های اجتماعی»، «فرهنگ معلمان و بحران اعتماد به‌ نفس»، «هدایت مدارس و بهسازی کالج‌ها»، «توانمندسازی گروه‌ها و تیم‌ها»، «طراحی سازمان یادگیرنده»، «سازمان‌های حریص»، «انتخاب و توسعه‌ی حرفه‌ای»، «بازسازی: یادگیری جدید و تیم‌های آموزش»، «ارزیابی و عملکرد» و «نتیجه‌گیری» عنوان فصل‌های کتاب است

سال نشر: 
1395
ناشر: 
مترجم: