مبانی معناشناسی نوین

نویسنده در این کتاب کوشیده است، اصول معناشناسی نوین را که مبتنی بر مکتب پاریس است، با تکیه بر منابع اساسی و اصلی معرفی نماید و علاوه بر آن، تحلیلی معناشناختی از یک داستان ایرانی را(داستان کچل مم سیاه/ کریم‌زاده) به دست دهد . وی خاطر نشان می‌کند." نخستین اصل در تجزیه و تحلیل معناشناختی این است که کلام فرآیندی معنایی است که بر اثر گفتمان (فعالیت گفتمانی) شکل می‌گیرد، یعنی این که گفتمان مسئول ایجاد کلام است، پس نباید به کلام به چشم مجموعه‌ای از نشانه‌ها نگاه کرد، بلکه باید آن را یک واحد معنایی یا یک کل معنادار دانست ." کتاب در قالب سه فصل شکل گرفته که عبارت‌اند از:

فصل اول: پایه‌ها و دورنماها 

فصل دوم: فرایند تحول در گفتمان پویا                                        

فصل سوم: نظام معناشناختی گفتمان
 

سال نشر: 
1397
ناشر: