برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی

کتاب برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی به مدیران و برنامه ریزان آموزشی کمک می کند تا بتوانند در موقعیت های پیچیده و با وجود چالش های محیط بیرونی و ضعف های درونی، اقدام به طراحی و تدوین برنامه های راهبردی نمایند. این اثر به طور عینی، دقیق و عملی، خوانندگان را با نحوه برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه ها (در حیطه های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و دانشجویی)مراکز آموزش کارکنان (شامل آموزش در تمامی وزارت خانه ها، سازمان ها و شرکت های صنعتی و خدماتی) و آموزش روستایی (آموزش مردان و زنان روستایی، جوانان روستایی و دختران روستایی) آشنا می کند. 

سال نشر: 
1392
ناشر: