تغییر و اجرای برنامه درسی

تحولات فزاینده در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش علوم و دانش بشری؛ نیاز به بازنگری وتغییر در برنامه های درسی را ضرورت می نماید. تغییر برنامه درسی به عنوان موضوع اساسی و همیشگی نظام‌های آموزشی، ابعاد مختلفی دارد؛ از یک طرف، با دانش تغییر به طور اعم در ارتباط است و از مفهوم، درجه، نیروها، مقیاس، زمانبندی، چرایی و رویکردهای تغییر تأثیر می‌پذیرد و از طرف دیگر، به عنوان یک حوزه مطالعاتی، دانش خاص خود را دارد و مفهوم، ابعاد، شکل‌ها، مؤلفه‌ها، چرایی، سیر تاریخی، رویکردها، الگوها، فرایند و بازیگران تغییر برنامه‌های درسی را شامل می‌شود. این موضوعات در قالب نه فصل در این اثر مدنظر قرار گرفته‌اند.

سال نشر: 
1399