نشست های ترویج دانش- ارائه معرفی کتاب (2)

دومین جلسه از نشست ها  با ارائه جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین حسینی و معرفی کتابهای، " تغییر و اجرای برنامه درسی "  که به بررسی بنیان های نطری، رویکردها، الگوها، فرآیندها و بازیگران تغییر برنامه درسی می پردازد و همچنین کتاب "   نامه‌هایی به یک وزیر جدید آموزش و پرورش ا "  که به ارائه تجارب و توصیه های وزیران، معاونین آموزش و پرورش جهان برای وزرای آموزش و پرورش است  برگزار شد.

نظر شما

Image CAPTCHA