معرفی کتاب

نشست های ترویج دانش- ارائه معرفی کتاب (3)

سومین جلسه از سلسه نشست های معرفی آثار همکاران، با ارائه جناب آقای دکتر حیدر تورانی و معرفی کتابهای: -خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی/  پیوند برنامه درسی با آموزش عالی/ چالش های ارزشیابی در آموزش مجازی/ رهبری نوکیش: ساختن مدارس نوآور برای دانش آموزان عصر دیجیتال/مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی/ راهنمای عمل رهبران مدارس/ کوزه و دریا: رویکرد و نگاهی متفاوت به مدیریت، محیط زیست، انسانیت و روند تغییرات جهانی،   برگزارشد.

نشست های ترویج دانش- ارائه معرفی کتاب (2)

دومین جلسه از نشست ها  با ارائه جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین حسینی و معرفی کتابهای، " تغییر و اجرای برنامه درسی "  که به بررسی بنیان های نطری، رویکردها، الگوها، فرآیندها و بازیگران تغییر برنامه درسی می پردازد و همچنین کتاب "   نامه‌هایی به یک وزیر جدید آموزش و پرورش ا "  که به ارائه تجارب و توصیه های وزیران، معاونین آموزش و پرورش جهان برای وزرای آموزش و پرورش است  برگزار شد.

نشست های ترویج دانش- ارائه معرفی کتاب (1)

اولین جلسه از نشست ها با ارائه سرکار خانم دکتر ویدا رحیمی نژاد و معرفی کتاب، "از پاراگراف به مقاله" با موضوع معرفی انواع مقاله ونحوه نگارش و چگونگی ارزشیابی آن در حال برگزارشد