نشست های ترویج دانش- ارائه معرفی کتاب (3)

سومین جلسه از سلسه نشست های معرفی آثار همکاران، با ارائه جناب آقای دکتر حیدر تورانی و معرفی کتابهای: -خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی/  پیوند برنامه درسی با آموزش عالی/ چالش های ارزشیابی در آموزش مجازی/ رهبری نوکیش: ساختن مدارس نوآور برای دانش آموزان عصر دیجیتال/مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی/ راهنمای عمل رهبران مدارس/ کوزه و دریا: رویکرد و نگاهی متفاوت به مدیریت، محیط زیست، انسانیت و روند تغییرات جهانی،   برگزارشد.

نظر شما

Image CAPTCHA