سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی - مقاله دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی

سواد اطلاعاتی[1] . سواد اطلاعاتی مفهومی است که در نتیجه تحولات و تغییرات سریع در فناوری‌های اطلاعاتی پیدا شده است. به مهارت‌هایی که فرد به‌منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی به آنها نیازمند است، سواد اطلاعاتی گفته می‌شود (:7 75).

نگاهی به مفهوم سواد اطلاعاتی

ظهور جامعه اطلاعاتی، تحولات جدید در عرصه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، نیازمندی های جدید در زمینه آموزش، رقابت فشرده جوامع در مسائل فرهنگی، اقتصادی، ... و همچنین تلاش دولتها برای سمت و سو دادن اهداف خود در راستای رسیدن به جامعه‌ای اطلاعاتی، نظام های آموزشی را ملزم به تغییر و دگرگونی متناسـب با اهداف جامعـه دانش‌ـ محور می‌گرداند و آموزش الکترونیک به منزلة انتخاب برتر شناخته می‌شود؛ به‌ویژه الزام شکل‌گیری این تحول در آموزش عالی به دلیل مشارکت داشتن این قشر در تولید دانش بیشتر احساس می‌شود.