گردش منابع

افزایش آمار گردش منابع کتابخانه درفصل پاییز

آمارعملکرد بخشهای امانت، نشریات، کتاب درسی و طرح و پایان نامه ها حاکی از افزایش گردش منابع کتابخانه درفصل پاییز نسبت به تابستان می باشد. گزارش عملکرد مسئولان بخشهای ذکر شده بیانگر افزایش تقاضای کاربران برای استفاده از مجموعه کتابخانه است.