تربیت معلم: مطالعه موردی در چهارده کشور جهان

مطالعه فرهنگ آموزشی کشورهای پیشرفته و پیشرو، توجه مربیان و مدرسان تربیتی جهان را به خود جلب کرده است. همچنین مطالعه موردی تربیت معلم از دهه های قبل مورد توجه سیاستگذاران، کارشناسان، برنامه ریزان و معلمان بوده است. مطالعه حاضر با هدف ترسیم تصویری از تجارب کشورهای مختلف در آموزش معلمان و بهره مندی از آن در به سازی، نوسازی و ارتقای تربیت معلم ایران است. از این رو در این اثر کوشش شده است با نگاهی عمیق به آموزش و پرورش در چهارده کشور برگزیده، پیشینه تربیت معلم در آن ها، برنامه درسی مربوطه از جمله مهارت های عملی و کارورزی، به سازی و آموزش معلمان، اهداف و شرایط پذیرش دانشجو معلمان بررسی شود. باشد که از رهگذر مطالعاتی این چنینی، و با تکیه بر تجارب انباشته ملی، افق های روشن تر پیش روی تربیت معلمان ایران ترسیم گردد.

سال نشر: 
1398