کتابخوانی

تاریخچه سواد اطلاعاتی

بررسی سیرتاریخی آموزش استفاده کنندگان در کتابخانه ها نشان دهنده ی تلاش کتابداران در توانمند سازی جامعه نسبت به استفاده از منابع عظیم دانش بشری است.همچنین می توان دریافت که چه عواملی موجب رشد نقش آموزشی کتابخانه ها شدند، چه تجربه های موفقی وجود داشته و چرا برخی از تلاش ها موفق نبودند.

 

به طور کلی آشنایی با روند شکل گیری نقش آموزشی کتابخانه ها موجب یادگیری تجربه های مثبت و عدم تکرار اشتباه ها می شود.

نگاهی به مفهوم سواد اطلاعاتی

ظهور جامعه اطلاعاتی، تحولات جدید در عرصه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، نیازمندی های جدید در زمینه آموزش، رقابت فشرده جوامع در مسائل فرهنگی، اقتصادی، ... و همچنین تلاش دولتها برای سمت و سو دادن اهداف خود در راستای رسیدن به جامعه‌ای اطلاعاتی، نظام های آموزشی را ملزم به تغییر و دگرگونی متناسـب با اهداف جامعـه دانش‌ـ محور می‌گرداند و آموزش الکترونیک به منزلة انتخاب برتر شناخته می‌شود؛ به‌ویژه الزام شکل‌گیری این تحول در آموزش عالی به دلیل مشارکت داشتن این قشر در تولید دانش بیشتر احساس می‌شود.