سواد اطلاعاتی

آموزش سواد اطلاعاتی

اداره کتابخانه و مرکز اسناد در راستای دست یابی به هدف توسعه و پایدارسازی سواد اطلاعاتی در سازمان و همچنین ارائه خدمات اطلاعاتی موجود، اقدام به معرفی و آموزش نحوه استفاده از  بانک های اطلاعاتی  قابل دسترس را می نماید.

تاریخچه سواد اطلاعاتی

بررسی سیرتاریخی آموزش استفاده کنندگان در کتابخانه ها نشان دهنده ی تلاش کتابداران در توانمند سازی جامعه نسبت به استفاده از منابع عظیم دانش بشری است.همچنین می توان دریافت که چه عواملی موجب رشد نقش آموزشی کتابخانه ها شدند، چه تجربه های موفقی وجود داشته و چرا برخی از تلاش ها موفق نبودند.

 

به طور کلی آشنایی با روند شکل گیری نقش آموزشی کتابخانه ها موجب یادگیری تجربه های مثبت و عدم تکرار اشتباه ها می شود.